Otillbörligt intrång i privatlivet

På Hänt Extras förstasida kunde man i slutet av november 2015 se en bild på Laila Bagge och Bianca Ingrosso med rubriken ”Rasande Bianca spottade på Laila Bagge”. I insidesartikeln påstods att de skulle ligga i konflikt med varandra. De anmälde Hänt Extra till PO som i beslut skrev: Händelsen har inget att göra med anmälarnas respektive offentliga roller. Publiceringen är därmed ett otillbörligt intrång i båda anmälarnas privatliv – oavsett vad som är sant eller falskt. Nämnden går på PO:s linje och klandrar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Hänt Extra, exp. nr: 54 och 55/2016, dnr: 33 och 34/2016

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Hänt Extra för att ha brutit mot god publicistisk sed.
_________________

Genom beslut den 23 maj 2016 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan mot Hänt Extra till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse

Vad tidningen publicerade

Hänt Extra publicerade den 3 november 2015 en artikel med rubriken Drama på NK! BIANCAS ILSKA MOT LAILA PÅ LYXVARUHUS! På tidningens förstasida publicerades en bild på Laila Bagge och Bianca Ingrosso med rubrikerna RASANDE BIANCA SPOTTADE PÅ LAILA BAGGE och Drama på NK samt citatet ”Hon har tagit morbror Niclas parti!

I artikeln påstods att Bianca Ingrosso avskydde Laila Bagge. Hon hade träffat Laila Bagge någon gång under sensommaren och vid detta tillfälle spottat mot henne. Laila Bagge beskrevs ha varit på väg att ställa till en scen, men dragit sig undan.

Vidare anfördes i artikeln att någon försoning mellan Laila Bagge och familjen Wahlgren inte var i sikte.

Artikeln avslutades med att konstatera att Laila Bagges pressagent uppgett att Laila Bagge valt att inte svara på hur hennes relation med Bianca Ingrosso såg ut. Tidningen uppgav att den, utan framgång, sökt Bianca Ingrosso.

Anmälan

Laila Bagge och Bianca Ingrosso anmälde publiceringen till Allmänhetens Pressombudsman, PO, genom ombud.

Laila Bagge och Bianca Ingrosso hade inte träffats på flera månader, vare sig på NK eller på någon annan plats. Artikeln var direkt felaktig och det var obegripligt att Bianca Ingrosso påstods ha agerat brottsligt. Det var ofattbart att tidningen publicerat sådana grova anklagelser utan att låta vare sig Laila Bagge eller Bianca Ingrosso få möjlighet att bemöta dessa.

Oaktat att Bianca Ingrosso var en känd profil inom nöjesbranschen, såväl på egen hand som genom sina familjeband, innehade hon inte en sådan funktion och var inte en offentlig person av sådant slag att hon fick acceptera ingående granskningar av hennes privatliv. Inte heller Laila Bagge kunde anses ha en sådan position i samhället att publiceringen kunde anses tillåten. Redan av detta skäl var Hänt Extras publicering oacceptabel.

Trots att Laila Bagge inte hade några skyldigheter att svara på frågor om sitt privatliv, hade hon genom sin pressagent svarat tidningen att hennes relation med Bianca Ingrosso var god. Bianca Ingrosso hade överhuvudtaget inte getts möjlighet att bemöta artikeln.

Allmänintresse av den aktuella publiceringen saknades. Syftet med publiceringen hade istället varit att utnyttja anmälarnas namn för att öka försäljningen av lösnummer.

Det var uppenbart att publiceringen medförde skada för Bianca Ingrosso, i och med att artikeln syftade till att påskina att det skulle föreligga någon långvarig konflikt mellan henne och hennes familj å ena sidan, och Laila Bagge å den andra.

Hänt Extra hade genom publiceringen kränkt Bianca Ingrossos och Laila Bagges privatliv på ett graverande och felaktigt sätt. Publiceringarna hade inte ett uppenbart allmänintresse.

Tidningens svar

Hänt Extra svarade genom tillförordnad chefredaktör Jonas Hugoson.

Både Laila Bagge och Bianca Ingrosso var personer som ständigt sökte offentligheten. Detta gjorde att intresset för dem var stort och många ville följa dem i deras göranden. Laila Bagge var en av Sveriges med offentliga kändisar. Bianca Ingrosso var dotter till två av Sveriges mest omskrivna personer. Redan som barn syntes hon i tv, både som musikalartist och tävlande i Junior Eurovision Song Contest. Hon delade ständigt med sig av sitt liv i såväl press som sociala medier.

Det hade lång tid innan publiceringen cirkulerat rykten om den frostiga stämningen mellan Laila Bagge och delar av familjen Wahlgren. Att Hänt Extra medvetet skulle ha spridit lögner avfärdades.

Tipset kom från en tillförlitlig källa. Tidningen kontaktade Laila Bagges pressagent; när reportern frågade hur Laila Bagges relation till Bianca Ingrosso och Pernilla Wahlgren såg ut valde Laila Bagge att inte svara. Tidningen hade sökt Bianca Ingrosso, men utan resultat.

Både Laila Bagge och Bianca Ingrosso var kändisar vars varumärke i princip gick ut på att synas. De skyltade öppet med sina liv i olika sociala medier och hade där också möjlighet att direkt komma till tals, exempelvis i situationer som denna. Båda anmälarna hade utnyttjat denna möjlighet. Som kända personer hade de, till skillnad från icke kända personer, unika möjligheter att bestrida och bemöta publicerade uppgifter. Detta gav naturligtvis inte tidningen rätten att publicera felaktiga uppgifter för egen vinnings skull.

Kommentar från anmälarna

I ytterligare skriftväxling anförde anmälarna bland annat följande.

Det förhållande att Laila Bagge och Bianca Ingrosso var kända profiler berättigade inte att media publicerade uppgifter om deras privatliv som saknade allmänintresse, och som dessutom var osann. Det fanns ingen rättighet att göra deras privatliv till allmän egendom.

Vare sig Laila Bagge eller Bianca Ingrosso hade någon skyldighet att rapportera sina relationer i media. Det faktum att Laila Bagges pressagent inte hade lämnat några kommentarer till reportern, angående Laila Bagges relation med Bianca Ingrosso, gav inte tidningen rätten att publicera uppgifterna.

Det var irrelevant för bedömningen i vilken mån en person kan bemöta publiceringar i sociala medier. En persons möjlighet att bemöta publiceringar genom sociala medier gav inte tidningen rätten att kränka den personens privatliv.

PO:s bedömning

Inledningsvis vill jag betona att det inte är PO:s uppgift att klarlägga vad som är sant och falskt i tidningens rapportering. PO:s uppgift är att bedöma om anmälarna utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada av de lämnade uppgifterna.

Laila Bagge och Bianca Ingrosso är båda två kända personer, inte minst på grund av medverkan i olika TV-program. Kändisars privatliv är ofta omgärdat av stor nyfikenhet. Däremot är allmänintresset ringa. Att nyfikenheten är stor etablerar inte ett allmänintresse.

Anmälarna är inte personer som arbetar i positioner som gör att allmänheten kan utkräva ansvar av dem, för hur de utför sitt arbete. De är inte folkvalda, har inte ledande tjänstemannaställningar eller några roller i annan typ av offentlig förvaltning.

När allmänintresset är lågt är det tidningens ansvar att vara försiktig med integritetskänsliga uppgifter. En sådan återhållsamhet saknas i den anmälda publiceringen.

Det bör dock vägas in att anmälarna i en rad sammanhang valt att framträda i medierna. Den som accepterar eller söker medial uppmärksamhet får vara beredd på att möta uppmärksamhet även i negativa sammanhang. Det gäller emellertid i första hand det som berör agerandet på den offentliga arenan. Det finns således en gräns för vad personer i anmälarnas roller ska behöva stå ut med vad det gäller publicitet kring integritetskänsliga frågor.

Tidningen har i rubriksättning och brödtext uppgett att Bianca Ingrosso känt ilska mot Laila Bagge samt att hon avskydde henne och var rasande. På förstasidan förmedlas uppgiften att Bianca Ingrosso spottat ”” Laila Bagge, i artikeln tonas detta ned till att hon skulle ha spottat ”mot” henne.

Detta är djupt nedsättande uppgifter om en privat konflikt mellan de båda anmälarna.

Även om Bianca Ingrosso utmålas som den aktiva parten är uppgifterna också nedsättande för Laila Bagge, som skildras som utsatt för en integritetskränkande attack. Vidare framställs hon som mottagare av Bianca Ingrossos ”ilska” och ”avsky”.

Händelsen har inget att göra med anmälarnas respektive offentliga roller. Publiceringen är därmed ett otillbörligt intrång i båda anmälarnas privatliv – oavsett vad som är sant eller falskt.

Då ärendet inte har med anmälarnas offentliga roller att göra, utan är av privat karaktär är det ur pressetisk synvinkel inte avgörande om anmälarna fått tillfälle att bemöta uppgifterna eller inte. Den omständigheten att anmälarna kunnat bemöta uppgifterna genom sociala medier påverkar inte bedömningen.

Sammanfattningsvis finner jag att Hänt Extra kränkt anmälarnas personliga integritet utan att ha ett giltigt allmänintresse som stöd för detta. Därmed bör tidningen klandras för brott mot god publicistisk sed.

Ärendena överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken tidningen eller anmälarna har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden delar PO:s bedömning att den som accepterar eller söker medial uppmärksamhet får vara beredd på att möta uppmärksamhet även i negativa sammanhang, att det i första hand gäller det som berör agerandet på den offentliga arenan och att det således finns en gräns för vad personer i anmälarnas roller ska behöva stå ut med vad gäller publicitet kring integritetskänsliga frågor. Det är emellertid inte alldeles givet vilken typ av uppgifter som ska anses ha att göra med personernas offentliga respektive privata roller och var gränsen för vad de ska behöva tåla går. Oavsett det anser nämnden att den nu aktuella publiceringen får anses på ett omotiverat sätt ha kränkt anmälarnas privata sfär och finner därför skäl att klandra tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Vad innebär ett fällande beslut?

I de fall där en tidning klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor.

Besöksadress Kungsgatan 62, Stockholm Postadress Box 223 10, 104 22 STOCKHOLM E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon 08-692 46 20 Telefontid Mån-fre kl 10-12 & 13-14. Dag före röd dag kl 10-12.

Kansliet har sommarstängt 10 juli-11 augusti.
Ansvarig utgivare Ola Sigvardsson