Mariestads-Tidningen publicerade ett svar på en insändare vilken riktat kritik mot kommunens budget. PO avskrev ärendet med bl.a. följande: Den som väljer att offentligt diskutera politiska frågeställningar får även acceptera mothugg och kritik. Anmälaren är engagerad i kommunalpolitiken, är en känd person i kommunhuset och frekvent debattör på tidningens insändarsida. En person som blir angripen på det sätt som anmälaren blivit bör dock få bemöta uppgifterna, något som tidningen har tillgodosett genom att publicera hans replik fyra dagar senare. PON valde att fälla då svaret på insändaren innehöll flera mycket nedsättande påståenden om anmälaren, bl.a. med syftning på att denne tidigare hade dömts för brott. Till detta kom att de negativa påståenden som framförts fick extra tyngd genom att insändaren var skriven av ett kommunalråd i kommunen.

Mariestads-Tidningen, exp. nr: 84/2017, dnr: 8/2017

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Mariestads-Tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

__________

Genom beslut den 23 januari 2017 avskrev Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende en anmälan mot Mariestads-Tidningen.

Beslutet har följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 6 oktober 2016 publicerade tidningen en insändarreplik med rubriken Lycka till hos SD, Åke, undertecknad kommunalrådet Johan Abrahamsson.

Texten utgjorde ett svar på en insändare av Åke Rutgersson som hade handlat om att Allianspartierna hade skurit ner för mycket i äldrevården.

Johan Abrahamsson bemötte Åke Rutgersson i sak genom att redogöra för en del av kommunens budget. Men texten innehöll även en hel del kritik riktad mot Åke Rutgersson:

Du har länge fått fritt spelrum på insändarsidorna Åke Rutgersson, och tyvärr är det sällan någon som vågar bemöta dina uttalanden på grund av din aggressiva läggning. Det är ett mycket kostsamt cv du dragit på dig genom åren på grund av detta.

[…]

Du sitter på väldigt höga hästar och kritiserar både mig och andra och påtalar vitt och brett hur illa kommunen sköts. Så sent som i förra veckan stod du i lunchkön på Jubileumsteatern och försökte högljutt provocera mig med glåpord och lögner om moderaterna.

[…]

Istället för att kritisera andra borde du stå för vad du har gjort och erkänna hur dyr du varit för skattebetalarna för att du inte kunnat sköta dig och hur mycket lidande du åsamkat människor genom bland annat misshandel. Brott som du också dömts för. Du har väl med ditt agerande knappast bidragit till Mariestads utveckling. Ditt agerande skrämmer folk och du förstör rent ut sagt Mariestads varumärke.

Tidningen publicerade en replik av Åke Rutgersson den 10 oktober 2016, med rubriken Jag har sonat mina brott.

Repliken innehöll en del utfall mot Johan Abrahamsson:

Du borde ha råd att betala ditt kaffe i kommunhuset och inte låta det subventioneras med ca 70 procent. Du har också varit uppe i domstol för affärer. I kommunhuset är många rädda för dig, vilket jag inte är.

[…]

Jag har säkert arbetat mer än du gjort och är glad att jag suttit i fängelse och sonat mina brott.

Anmälan

Åke Rutgersson anmälde tidningen för publiceringen av Johan Abrahamssons insändare. Tidningen hade låtit kommunalrådet kränka och förtala honom. Han hade sonat sina brott för flera år sedan och levde ett skötsamt liv. Han krävde en rättelse och skadestånd.

Tidningens svar

Mariestads-Tidningen svarade genom sin ansvariga utgivare, Karin Eriksson.

Tidningen hade i perioder fått kritik för att den publicerade anmälarens texter. Detta på grund av anmälarens långa brottsregister. Han var bland annat dömd för olaga hot och ofredande mot kommunalrådet Johan Abrahamsson samt hot mot en enhetschef inom vård och omsorg i Mariestads kommun. Under en period fick kommunen anlita extra säkerhetstjänster på grund av detta hot.

Tidningen hade dock valt att publicera delar av anmälarens texter eftersom han hade en aktiv roll i den offentliga debatten och hade stöd bland Sverigedemokraternas väljare. Han fick flera personröster för SD i valet 2014, trots att han inte stod på någon lista. Han hade deltagit på partimöten och haft en rådgivande roll för en av partiets ledamöter i fullmäktige. Anmälaren var väl insatt i kommunens ekonomi och var bland annat aktiv inför budgetmötet i fullmäktige. Det fanns därför ett allmänintresse att ta del av anmälarens synpunkter på exempelvis kommunens budget.

Anmälarens agerande, som upplevdes som hotfullt, hade en inverkan på den demokratiska processen. Vissa tjänstemän ville inte hålla dragningar på möten där anmälaren kunde finnas i lokalen.

Med tanke på tidigare domar och incidenter var det tydligt att det fanns ett personligt agg mellan Johan Abrahamsson och anmälaren.

Tidningen hade förståelse för att insändarna kunde medföra viss publicitetsskada för såväl anmälarens som Johan Abrahamsson. Konflikten och dess orsaker hade dock direkt påverkan på politiken och den kommunala verksamheten och hade därför ett allmänintresse.

Tidningen bifogade en artikel som refererade rättegången angående anmälarens hot mot Johan Abrahamsson.

Kommentar från anmälaren

Anmälaren kommenterade tidningens svar och anförde då, bland annat, följande:

Han hade enbart varit med på två öppna sammanträden i kommunfullmäktige. Han var medlem i SD men kände ingen av de invalda. Han ifrågasatte vad detta hade att göra med hans historik av slagsmål.

Han hade enbart uttalat sig om hur kommunen hanterade sina skattemedel.

PO:s bedömning

Inledningsvis konstaterar jag att PO inte kan pröva skadeståndsanspråk.

PO:s uppgift är att bedöma om en enskild person utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada av det som publicerats. I det här fallet gäller det utpekandet av anmälaren samt de uppgifter som tillskrivits honom.

Anmälaren har frivilligt valt att gå ut på en offentlig arena och diskutera kommunalpolitik under eget namn. Han får därmed acceptera att han blir utpekad när någon väljer att bemöta honom.

Anmälaren har i sin inledande insändare kritiserat Alliansen för sin budget. Den replik som tidningen publicerat var skriven av ett kommunalråd från den styrande Alliansen. Repliken bemötte frågan om budgeten, men gick därutöver till angrepp och framförde flera påståenden om anmälaren.

De allvarligaste påståendena om anmälaren är att han:

         har aggressiv läggning,

         sitter på höga hästar,

         försökt provocera skribenten med glåpord och lögner,

         åsamkat andra lidande genom bland annat misshandel,

         skrämmer folk och förstör Mariestads varumärke.

Den som väljer att gå ut på den offentliga arenan och diskuterar politiska frågeställningar får även acceptera mothugg och kritik. Detta är dock allvarliga anklagelser som förorsakar anmälaren publicitetsskada.

För att det ska vara försvarligt att publicera sådana påståenden måste det föreligga ett tillräckligt starkt allmänintresse.

I det aktuella fallet framgår att anmälaren är engagerad i kommunalpolitiken, är en känd person i kommunhuset och frekvent debattör på tidningens insändarsida. Av tidningens svar framgår även att det finns en bakomliggande konflikt mellan anmälaren och kommunalrådet som skrivit den anmälda insändarrepliken.

Anmälaren är således inte bara en vanlig medborgare som blivit påhoppad. Han är en offentlig debattör som är aktiv i politiska frågor och som bedriver öppen opposition mot Mariestads politiska ledning. Till det kommer att han är dömd för att ha hotat det kommunalråd vars insändare han anmält.

Kritiken mot anmälaren är ett försök att underminera hans position som aktiv kritiker av kommunens politiska ledning. Då anmälaren har en mer offentlig roll än gemene man får han acceptera mer personliga angrepp av detta slag. De är av allvarlig art, men inte så pass nedsättande eller kränkande att de inte borde ha publicerats, med tanke på de omständigheter som kommit fram i utredningen.

Det är dock viktigt att en person som blir angripen på det sätt som anmälaren blivit får tillfälle att bemöta uppgifterna, något som tidningen har tillgodosett genom att publicera hans replik fyra dagar senare.

Mot denna bakgrund finner jag att Mariestads-Tidningen inte brutit mot god publicistisk sed. Ärendet avskrivs.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Anmälaren har överklagat PO:s beslut.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden delar PO:s uppfattning att anmälaren genom att vara en flitig debattör och insändarskribent har gett sig ut på den offentliga arenan och därmed får acceptera att personer som har en annan uppfattning genom bl.a. insändare i sin tur riktar skarp kritik mot och angriper anmälarens åsikter.

Även om tidigare insändare från anmälaren kan ha varit av annat slag så innehöll den insändare som föranledde kommunalrådets insändare endast ifrågasättanden av ett beslut som hade fattats angående kommunens budget. Visserligen handlar kommunalrådets insändare också om kommunens budget. Men den innehåller samtidigt flera mycket nedsättande påståenden om anmälaren, bl.a. med syftning på att denne tidigare har dömts för brott.

Vid bedömningen går det inte att helt bortse från den bakomliggande konflikt som finns mellan insändarskribenterna. Den publicerade insändaren framstår trots detta som ett i sammanhanget alltför långtgående angrepp på anmälaren som person. Till detta kommer att de negativa påståenden som framförs får extra tyngd genom att insändaren är skriven av ett kommunalråd i kommunen.

Även med beaktande av att en replik från anmälaren publicerades några dagar senare finner nämnden sammantaget att anmälaren orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Tidningen har därmed brutit mot god publicistisk sed och kan inte undgå klander.

Två ledamöter var av skiljaktig mening och anförde följande.

Anmälaren har själv valt att ge sig in i den politiska debatten genom ett flertal insändare under eget namn. Han är en offentlig politisk debattör och får därmed tåla att få mothugg på insändarplats. Tidningen har även låtit honom bemöta kommunalrådets kritik. Vi delar PO:s bedömning att Mariestads-Tidningen inte har brutit mot god publicistisk sed.

Namn och bild på brottsoffer skadade nära anhöriga (Hänt i Veckan)
Uppsägning är inte avsked