Vestmanlands Läns Tidning fälls för att tidningen, med namn och bild i flera artiklar, pekat ut en tjänsteman på arbetsförmedlingen som utreddes för jäv. PO bedömde att publiceringarna har haft ett tydligt allmänintresse och att de i sig varit motiverade och välgrundade. PON var av en annan uppfattning: ”Varken anmälarens befattning som handläggare hos Arbetsförmedlingen eller hans tidigare uppdrag där han varit mer av en offentlig person har emellertid gjort det motiverat med en namn- och bildpublicering.”

Vestmanlands Läns Tidning, exp. nr: 80/2017, dnr: 5/2017

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Vestmanlands Läns Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed.

__________

Genom beslut den 13 januari 2017 avskrev Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende en anmälan mot Vestmanlands Läns Tidning.

Beslutet har följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 10 juni 2016 publicerade VLT en artikel med rubriken Vännen fick fas 3-placeringar.

På tidningens förstasida puffades artikeln med rubriken Arbetsförmedlare utreds för jäv. På förstasidan publicerades även en bild på artikelns huvudperson, Björn Klingmalm. Bildtexten löd ”UTREDS FÖR JÄV. Arbetsförmedlaren Björn Klingmalm placerade långtidsarbetslösa i fas 3 på en god väns företag. Klingmalm fick också göra uppföljningar och se att arbetsplatsen fungerade väl.

Artikeln handlade om att Björn Klingmalm, handläggare på arbetsförmedlingen, hade godkänt placeringar av långtidsarbetslösa på en god väns företag. Arbetsförmedlingen hade inlett en utredning om jäv. Enligt en källa till tidningen var det aktuella ärendet bara toppen på ett isberg.

Björn Klingmalm arbetade som handläggare av fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin. Det innebar att han placerade personer som varit borta från arbetsmarknaden hos olika företag. Företagen erhöll 4 620 kr per månad för varje placering.

Det aktuella företaget,Executive People, drevs av X. Han var god vän till Björn Klingmalm. De hade semestrat tillsammans och hade planer på att köpa hus i Turkiet tillsammans. Hans företag hade tagit emot fas 3-placeringar i många år. Enligt företagets årsredovisning fick företaget mellan åren 2010 och 2014 1,7 miljoner kronor i utbetalda bidrag.

Detta var inte unikt eller olagligt. Men att en arbetsförmedlare godkände placeringar vid en god väns företag var däremot ett solklart brott mot jävsreglerna. Björn Klingmalm bekräftade detta när tidningen konfronterade honom med uppgifterna:

Absolut, det får vi aldrig göra. Min starka minnesbild är att jag var väldigt aktsam med det”.

Tidningen hade tagit del av dokument som styrkte att han hade godkänt flera placeringar på X:s företag och enligt tidningens källa rörde det sig om många tillfällen under lång tid:

Oh, ja. Och han har dessutom påverkat andra i personalen att godkänna platser hos Executive people.

Av interna mail framgick att X, via Björn Klingmalm, vid åtminstone ett tillfälle beställt 8-10 fas 3-placeringar.

Björn Klingmalm kommenterade uppgiften:

I så fall har jag gjort fel. Min kunskap i frågan är att det inte är så, men har du hittat ett dokument i frågan så har jag gjort fel […]

Enligt tidningen berättade han spontant att han också gjort uppföljningar på plats hos företaget. Detta tog han tillbaka vid ett senare samtal med tidningen.

Samma dag som tidningen kontaktade Björn Klingmalm inledde arbetsförmedlingen en internutredning om misstanke om jäv.

Till artikeln publicerades en stor bild på Björn Klingmalm. Intill publicerades även en mindre semesterbild föreställandes Björn Klingmalm och X tillsammans.

Den 29 september 2016 publicerades en uppföljande artikel med rubriken Handläggare var jävig.

Av artikeln framgick att arbetsförmedlingen hade hittat sex beslut där det fanns uppenbara skäl att ifrågasätta Björn Klingmalms opartiskhet. Samtliga gällde placeringar på X:s företag. Björn Klingmalm skulle ha varit medveten om sin jävighet och haft ett samtal med X om detta redan 2013. Trots detta hade han fattat minst två beslut efter det.

Alla beslut som Björn Klingmalm hade fattat angående företaget, utom ett, var äldre än två år. Dessa betraktades som preskriberade och skulle inte leda till någon disciplinpåföljd. Utredning slog dock fast att det fanns skäl att genomföra ett ”korrigerande samtal” med Björn Klingmalm.

Anmälan

Björn Klingmalm anmälde publiceringen från den 10 juni 2016 till Allmänhetens Pressombudsman, PO. VLT hade kontaktat honom och bett att få ta bilder och intervjua honom inför hans 60-årsdag. Han antog att anledningen var att han tidigare, för 7-8 år sedan, varit en offentlig person, dels som informationschef på Stadshuset och dels som chefredaktör på konkurrerande Västerås Tidning.

Efter intervjun ringde journalisten och påstod att tidningen hade bevis för att han hade skrivit fas 3-beslut för arbetslösa på ett företag vars vd och ägare han kände. Eftersom han hade slutat att arbeta med fas 3-beslut för ett par år sedan kunde han inte dra sig till minnes alla beslut. Journalisten berättade att det gällde företaget Executive People.

Han kom då ihåg att han och ägaren hade haft ett samtal om att han nog var jävig i frågor som rörde företaget i relation till arbetsförmedlingen. Alla frågor och beslut som rörde företaget måste tas av en kollega. Kollegorna i fas 3 informerades om detta och därefter höll hans kollegor i kontakterna.

Under perioden 2013/2014 var han och kollegorna som arbetade med fas 3 extremt pressade. Hans minnesbild var att i den stress som uppstod blev en av kollegorna var sjuk och ett beslut var på väg att gå ut och behövde förlängas.

När journalisten ringde uppfattade han det som att hon hade två beslut som hon hävdade att han skrivit under och att hennes källa hade kunskaper om hur han och hans kollegor arbetade. Han svarade då att han måste ha gjort fel eftersom han var medveten om jävsreglerna.

Han ville påpeka att tidningen hade publicerat tre helsidor, med både namn och bild på honom, på grund av två beslut av sammanlagt 1 139 beslut som han tagit.

Han ifrågasatte att VLT fick ta semesterbilder från Facebook och publicera i tidningen.

VLT ringde dagen innan publiceringen och informerade om att de skulle publicera en artikel dagen därpå och att mer var att vänta. Han vädjade om återhållsamhet då utredningen om han gjort fel inte ens hade påbörjats.

Han ifrågasatte varför VLT publicerade namn och bilder när anklagade mördare behandlas anonymt i media.

Avslutningsvis beklagade han att han bidragit till negativ publicitet för arbetsförmedlingen och dess verksamhet.

Tidningens svar

VLT svarade genom ansvarig utgivare, Daniel Nordström, att det var begripligt att anmälaren kände sig bekymrad över att figurera i detta sammanhang, men detinnebar inte att tidningen hade agerat fel eller brustit i omdöme.

Anmälarens skrivelse byggde på känslor och inte på fakta kring vad som eventuellt skulle vara fel i artikeln. Det fanns inte något konkret för VLT att bemöta.

Det var en självklarhet att VLT granskade arbetsförmedlingen.

Det var ett faktum att arbetsförmedlingen inlett en utredning om jäv.

Namnpubliceringen skedde på grund av att anmälaren arbetade på en statlig förvaltningsmyndighet med stor makt. Det innebar att anmälaren måste tåla en hårdare granskning än den som arbetade inom privat sektor.

Tidningen hade tagit del av handlingar som styrkte att anmälaren hade godkänt flera fas 3-placeringar på X:s företag.

Den privata semesterbilden var en del av granskningen då det var ett tydligt bevis på anmälarens och X:s vänskap.

Kommentar från anmälaren

Anmälaren kommenterade tidningens svar och anförde då, bland annat, följande:

Det var upprörande att VLT publicerat både namn och bild samtidigt som tidningen agerade åklagare och domare, trots att någon utredning inte ens hade påbörjats.

Det var än mer upprörande att han klandrades för att ha fattat beslut som hade hjälpt två långtidsarbetslösa personer till en sysselsättning de båda önskat. Det var viktigt att påpeka att en av hans kollegor hade godkänt dessa placeringar. När erbjudande om fas 3-platser inkom från Executive People avstod han från att göra något med hänvisning till att han var vän med ägaren. En av hans kollegor kontrollerade företaget och godkände tio placeringar. Detta var bekant för honom när han fick ta del av två arbetslösas önskan om att börja på företaget.

VLT insinuerade att han skulle ha medverkat till att 1,7 miljoner kr hade utbetalats till Executive People och att han och X skulle ha köpt hus i Turkiet för pengarna.

Publiceringen liknade en personlig attack som knappast hade drabbat någon mer okänd kollega på arbetsförmedlingen.

Anmälaren anförde att han i den uppföljande artikeln återigen hade hängts ut med namn och bild trots att han i princip hade friats från jäv enligt utredningen. VLT hade även publicerat en annan artikel om att en annan arbetsförmedlare var misstänkt för jäv. Denna kollega förblev dock anonym. Anmälaren ifrågasatte detta och anförde att alla skulle vara lika inför lagen.

Kommentar från tidningen

Det var naturligt att tidningen publicerade en uppföljande artikel när utredningen var färdig. Artikelns innehåll gav ännu större legitimitet åt tidningens tidigare publicering.

Alla publicistiska beslut fattades var för sig. Det gick inte att generalisera publicistiska beslut genom att fatta samma beslut när det gällde olika fall. Allt berodde på graden av allmänintresse och hur stor grad av publiceringsskada som personer omkring den utpekade riskerade.

Det var i nuläget av betydligt större allmänintresse att publicera anmälarens namn än det var att publicera kollegans, som också var misstänkt för jäv. Anledningen var att anmälaren var en betydligt mer känd person i Västerås än vad hans kollega var.

Avslutande kommentar från anmälaren

Han påpekade att tidningen hade ändrat sig angående motiveringen till namnpubliceringen.

Han anförde att han inte hade godkänt några fas 3-placeringar på sin väns företag. Han hjälpte bara två långtidsarbetslösa att få den sysselsättning de själva hade efterfrågat genom att tillsätta två av tio godkända platser.

Han blev inte dömd i arbetsförmedlingens interna utredning. Hans ”brott” var preskriberade och det som han förklarades skyldig till var så ringa att han fick ett ”korrigerande samtal” som påföljd. Trots detta publicerade VLT en ny artikel där han utpekades som jävig i stora rubriker.

PO:s bedömning

Det är viktigt att tidningar granskar statligamyndigheters verksamhet. Brott mot jävsregler är av allmänintresse då den statliga förvaltningen ska vara baserad på opartiskhet och likhet inför lagen. Tidningar måste kunna rapportera om omständigheter som föranleder misstankar om att beslut har fattats av personer vars opartiskhet kan ifrågasättas.

Utifrån uppgifterna i den anmälda artikeln och den uppföljande artikeln från den 29 september 2016 står det klart att det finns ett allmänintresse i att rapportera om den aktuella händelsen. Allmänintresset är baserat på det faktum att anmälaren uppenbarligen agerat i strid mot förvaltningens jävsregler när han fattat beslut om fas 3-placeringar på sin väns företag.

Redan vid den första publiceringen hade tidningen ett gediget underlag för sin publicering: dokumentation som visade att anmälaren fattat beslut i frågor som han var jävig i, en källa som bekräftade att flera sådana beslut hade fattats samt uppgifter som styrkte anmälarens vänskap med X.

Då artikelns fokus varit jävsfrågan har det varit motiverat att även publicera uppgifter som ifrågasatte anmälarens opartiskhet, exempelvis publiceringen av semesterbilden och uppgiften om att anmälaren och X planerade att köpa ett hus tillsammans.

Av den uppföljande artikeln framgår att arbetsförmedlingens utredning visat att anmälaren fattat sex beslut där det fanns uppenbara skäl att ifrågasätta anmälarens opartiskhet. Denna omständighet ändras inte av det faktum att flera av besluten var preskriberade.

Publiceringarna har såldes varit motiverade och välgrundade.

Anmälaren har ifrågasatt att tidningen publicerat hans namn och bild.

Anmälarens position som tjänsteman på arbetsförmedlingen är inte tillräckligt ledande för att han generellt sett ska anses vara en offentlig person som får acceptera omfattande granskning i media.

Hans roll innebär dock att han fattar besluts å myndighetens vägnar som påverkar människor och företag. Han är således i en maktposition som är av intresse att granska. Personer i sådana ställningar får acceptera att de identifieras i sammanhang där de kritiseras för, exempelvis, bristande opartiskhet.

Anmälaren har getts tillfälle att bemöta kritiken och försvara sig i den anmälda artikeln.

Anmälaren har invänt att tidningen valt att anonymisera en av hans kollegor som också misstänkts för jäv. Han har invänt att detta inte varit rättvist och att alla borde behandlas lika inför lagen.

Det är viktigt att påpeka att tidningar inte tillämpar lagen när det fattar publiceringsbeslut. I de fall då det är försvarligt att publicera en omskriven persons namn och bild är det upp till tidningen att själv avgöra om det är motiverat i det särskilda fallet. Tidningens beslut grundar sig då på flera olika publicistiska bedömningar. Det faktum att tidningen i en annan artikel valt att anonymisera anmälarens kollega utgör således inte skäl för klander av tidningen. Valet mellan att namnge och att inte namnge är enbart ett uttryck för tidningens publicistiska frihet.

Sammantaget har det den publicerade nyheten varit av allmänintresse. Tidningen har haft god grund för sin publicering och anmälaren har fått tillfälle att bemöta kritiken. Utifrån anmälarens position inom arbetsförmedlingen och det faktum att frågan avsett en jävssituation, har det varit försvarligt att publicera hans namn och bild.

Ärendet avskrivs.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Anmälaren har överklagat PO:s beslut och pekat på flera delar i beslutet som han ansett felaktiga.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden delar PO:s bedömning att publiceringarna har haft ett tydligt allmänintresse och att de i sig varit motiverade och välgrundade. Varken anmälarens befattning som handläggare hos Arbetsförmedlingen eller hans tidigare uppdrag där han varit mer av en offentlig person har emellertid gjort det motiverat med en namn- och bildpublicering.

Sammantaget finner nämnden mot denna bakgrund att anmälaren orsakats en oförsvarlig publicitetsskada och att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Rykten om kvinnoaffärer
Namn och bild på brottsoffer skadade nära anhöriga (Göteborgs-Posten)