PO avskrev i augusti 2018 en anmälan mot en artikel som handlade om ett bråk på anstalten Hall. I artikeln namngavs felaktigt anmälaren som den person som blivit attackerad och därefter förd till sjukhus. Expressen ändrade senare artikeln men anmälaren menade att rättelsen inte var tillräckligt tydlig. Pressens Opinionsnämnd klandrar tidningen för att ha åsidosatt god publicistisk sed med motiveringen att tidningen dröjt flera veckor med att rätta bildtexten. Dessutom har rättelsen inte getts en tydlig utformning.

Expressen, exp. nr. 26/2019, dnr. 18133

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Expressen för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 14 augusti 2018 avskrev Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende en anmälan mot Expressen.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 20 februari 2018 publicerade tidningen en artikel med huvudrubriken Morddömde A:s [namn angivet] attack mot gängledaren i fängelset och underrubriken Isolerad efter bråk med köttermometer på Hall. Artikeln publice­rades den 19 februari 2018 på tidningens webbplats.

Artikeln handlade om att livstidsdömde A isolerats efter att han attackerat en medfånge på anstalten Hall. Enligt Aftonbladet skulle A ha attackerat en mord­dömd gängledare i det gemensamma köket på Halls säkerhetsavdelning Fenix med en köttermometer.

” – Jag kan bara bekräfta att det har skett en incident på Hall vid lunchtid förra torsdagen där två intagna var inblandade. En av dem fördes till sjukhus och kom tillbaka på lördagen. Den andra personen som var inblandad är isolerad sedan i torsdags. Men jag vill inte säga några namn”, sade anstaltschefen.

Den 22 februari 2018 publicerade tidningen en artikel på sin webbplats med rubriken Gangsterledare attackerad av A i fängelset – anstalten kände till att mördaren kunde bli farlig.

Tidningen återberättade i huvudsak samma omständigheter om händelsen, bland annat att den skadade gängledaren hade blivit liggande på sjukhus till lördagen. I artikeln framgick också att incidenten skulle ha skett den 14 februari 2018.

Artikeln i övrigt innehöll i huvudsak uppgifter om A.

Artikeln illustrerades bland annat med en bild på A och bildtexten: ”Kvinno­mördaren A högg ner livstidsdömde gängledaren Bernard Khouri”.

I slutet av artikeln fanns en rättelse. Den har åtminstone funnits i två versioner.

”RÄTTELSE: I en tidigare version av den här artikeln nämndes en person som skulle ha attackerats av A. Det har framkommit fler uppgifter och därför har namnet tagits bort från artikeln.” (Utskrift av artikeln den 27 februari 2018)

”RÄTTELSE: I en tidigare version av den här artikeln nämndes en person som skulle ha attackerats av A. I själva verket var det en annan person som attackera­des varför namnet tagits bort från artikeln.” (Utskrift av artikeln den 11 april 2018)

(Bildtexten togs senare bort och rättelsen infördes efter ingressen, PO:s anm.)

Anmälan

Bernard Khouri anmälde publiceringen från den 22 februari 2018 till Allmän­hetens Pressombudsman (PO).

Expressen skrev felaktigt att det var han som hade blivit nedhuggen av A Detta hade han fått reda på av sina advokater, eftersom han själv inte har tillgång till några tidningar. Såvitt han förstått hade hans namn förekommit i rubrik, brödtext och bildtext i artikeln den 22 februari 2018. Även hans foto var publicerat. Tid­ningen hade senare ändrat artikeln, men hans namn var kvar i bildtexten.

Hans namn nämndes inte i rättelsen. Det klargjordes alltså inte att det inte var han som drabbats. Rättelsen var inte tillräcklig tydlig.

Rubriken till artikeln från den 22 februari 2018 rättades den 24 eller 25 februari 2018. I den nya rubriken stod att det var en ”gangsterledare” som attackerats, vilket fortfarande innebar att personer trodde att det var han som var offret. Han hade i media under åren kallats för gangsterledare, gangsterboss och maffia­ledare. Den person som hade blivit huggen var inte någon ledare, utan endast en vanlig medlem i gänget Original Gangsters.

Hans anhöriga hade drabbats hårt av nyheten att han hade blivit nedhuggen och låg på intensiven. De hade behövt ta kontakt med bland annat sjukhus, anstalt och medier. Eftersom han inte kunde ringa sina anhöriga, kunde de inte heller ta kontakt med honom för att ta reda på vad som hänt. Expressen hade även medde­lat en anhörig att det med hundra procents säkerhet var han som var offret. Vid denna tid hade han också lämnat Hallbunkern.

Expressen skulle även ha publicerat ytterligare en eller flera artiklar med hans namn i rubrik, fotografi på honom och där det framgick att han blivit huggen. Han hade inte fått kopia på publiceringarna, trots att han begärt att få dem av tid­ningen. Han begärde att Expressen skulle lämna ut löpsedlar och reportage där de skrivit om honom i detta sammanhang.

Tidningens svar

Tidningen svarade, genom ställföreträdande utgivare Karin Olsson, att det var riktigt att tidningen publicerat en artikel på webbplatsen som innehöll en felaktig uppgift om vem som utsatts för misshandeln. Några reportage eller löpsedlar hade dock inte förekommit.

Så snart redaktionen fick kännedom om att det rådde tveksamheter om uppgiften togs namnet bort. Den rättade artikeln infördes redan efter några timmar. Dess­värre följde inte bildtexten med, utan den togs bort senare. Tidningen beklagade misstaget.

Tidningen ville ändå framhålla att huvudartikeln innehöll en rättelse, som hade förtydligats ytterligare, och placerats direkt efter ingressen.

Frågan om anmälaren hade lidit en publicitetsskada var emellertid en annan än den i och för sig felaktiga sakuppgiften.

Artikeln var inte i sig nedsättande för den omskrivne. Den bildtext som fanns kvar efter rättelsen var möjligen sökbar, men den som aktivt sökte på ett namn eller ett visst ord öppnade den korrigerade artikeln med rättelsen. Utrymmet för missförstånd var obefintligt.

Anmälaren hade inte heller tagit del av publiceringen där hans namn förekom. Han blev varse detta genom andra personer och i ett senare skede. Det var knap­past relevant att bildtexten uttryckte ett felaktigt sakförhållande eftersom felet korrigerades av uppgifterna i den rättade artikeln. Om bildtexten framstod som märklig var en annan sak.

Anmälarens kommentar

Bernard Khouri anförde genom sitt ombud, advokaten Jack Melkemichel, att det var beklagligt att tidningen inte kunde uppge de tider som artikeln och bildtexten florerat på Internet.

Ombudet hade personligen följt nyhetsflödet och hade inte kunnat se att artikeln rättades förrän den 24 eller 25 februari 2018. Bildtexten var i vart fall kvar till den 13 mars 2018.

Bernard Khouri utvecklade i ett eget yttrande i huvudsak vad som tidigare fram­förts. Han begärde att PO skulle tillse att tidningen lämnade ut ursprungsartikeln. Han ville också ha svar på vem som hade läckt informationen. Först om artikeln lämnades ut i sin ursprungsform gick det att ta ställning till om han lidit någon skada.

PO:s bedömning

Till att börja med bör det klargöras att PO varken kan tvinga en tidning att lämna ifrån sig handlingar eller avslöja sina källor.

Det har inte framkommit att Bernard Khouri är namngiven eller att några andra identifierande uppgifter förekommer i någon publicering förutom i artikeln från den 22 februari 2018. I den artikeln har han emellertid felaktigt namngivits som den person som utsattes för våld av den livstidsdömde A.

Att som anhörig få information om att en närstående blivit skadad genom media är självfallet en svår upplevelse. Det finns inte anledning att betvivla att Bernard Khouris förhållanden på anstalten medfört att hans anhörigas möjligheter till in­formation varit begränsad och att detta påverkat hur de upplevt situationen.

Det är framförallt hans anhöriga som får anses ha lidit en viss publicitetsskada till följd av den oro och det obehag som den felaktiga uppgiften orsakat dem. Sam­tidigt publicerades artikeln i ett skede då den akuta faran var över, eftersom den skadade intagne vid tiden för publiceringen var tillbaka på anstalten.

Tidningens rättelse framstår inte som tillfredställande mot bakgrund av Bernard Khouri alltjämt var namngiven i bildtexten. Mot bakgrund av att det kritiska skedet var över när uppgifterna publicerades, är det dock inte tillräckligt för att klandra tidningen. En annan faktor som talar för det är att inga kränkande upp­gifter om anmälaren publicerats. Att en sakuppgift är felaktig innebär inte med automatik en oförsvarlig publicitetsskada för den berörde.

Ärendet avskrivs.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Anmälaren har överklagat PO:s beslut. Därutöver har tidningen och anmälaren yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Expressen har dröjt flera veckor med att rätta bildtexten. Dessutom har rättelsen inte getts en tydlig utformning. Pressens Opinionsnämnd finner därför att tidningen ska klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

BLT klandras – ett påstående om mutbrott borde fått bemötas
King Magazine klandras av Pressens Opinionsnämnd