Pressens Opinionsnämnd klandrar Skånska Dagbladet för en publicering där en tonåring felaktigt uppgavs vara häktad för mordförsök på sin mamma. Särskilt med hänsyn till pojkens ålder och att felet inte rättades skyndsamt får publicitetsskadan anses vara oförsvarlig.

Skånska Dagbladet, exp. nr. 118/2018, dnr. 17407

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Skånska Dagbladet för att ha brutit mot god publi­cistisk sed.

_______________

Genom beslut den 28 maj 2018 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende en anmälan mot Skånska Dagbladet till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 29 september 2017 publicerade tidningen en artikel med rubriken Hotade mamma med yxa. På förstasidan fanns ortsangivelsen X-orten [ortsnamn an­givet] och rubriken Yngling begärd häktad efter hot mot mamma.

Ingressen inleddes med ortsangivelsen. Polisen hade på tisdagen gripit en ton­åring efter att denne hotat sin mamma med en yxa.

Enligt Trelleborgs Allehanda hade polisen vid 20-tiden fått ett larm om att en tonåring använt en yxa och försökt hugga en person. Pojken skulle ha gått ”bär­särkagång” hemma. Enligt uppgifter till tidningen hotade pojken sin mamma.

Ingen skadades vid händelsen, men polisen rubricerade den i nuläget som mord­försök.

Pojken hade förts till barn- och ungdomspsykiatrin i Z-orten [ortsnamn angivet] för omvårdnad. På onsdagen hade han anhållits och under torsdagen hade han häktats vid Y:s tingsrätt [namn angivet] på sannolika skäl misstänkt för försök till mord.

Skånska Dagbladet hade sökt åklagaren samt tonåringens försvarare utan fram­gång.

På tidningens webbplats publicerades samma dag en förkortad version av arti­keln. Innehållet var i huvudsak detsamma.

Den 29 november 2017 publicerade tidningen en artikel med rubriken Åtal på gång efter hot med yxa.

Artikeln hade ortsangivelsen X-orten och i ingressen stod att åtal inom kort var att vänta efter händelsen i X-orten, då en mamma hotats av sin son med en yxa.

Detta uppgav åklagaren för tidningen. Han räknade med åtal inom några veckor. Misstankarna gällde i första hand försök till mord.

Tidningen beskrev vad som skulle ha skett. Åklagaren ville inte innan åtalet gå närmare in på hur han ansåg att händelsen gått till.

Tidningen ville passa på att rätta en felaktig uppgift ur den första artikeln, som publicerats den 29 september.

I artikeln hade det angivits att pojken hade häktats för mordförsök. Rätt var att han hade begärts häktad för mordförsök. Tingsrätten valde sedan att ändra rubri­ceringen till olaga hot och pojken hade försatts på fri fot efter att ha suttit an­hållen.

Åklagaren hade dock fortsatt att utreda ärendet som mordförsök.

” – Olaga hot är andrahandsrubriceringen. Men det är fortfarande mordförsök som är huvudmisstanken”, sade åklagaren.

Den 23 mars 2018 publicerade tidningen artikeln Åtalad för hot med yxa frias.

Artikeln hade ortsangivelsen X-orten. I ingressen stod att Y:s tingsrätt friade den tonåring som åtalats för att ha hotat sin mamma med en yxa.

Det var i september förra året som polisen efter larm hade gripit pojken på en adress i X-orten. Han hade häktats på sannolika skäl misstänkt för mordförsök. När åtalet kom i februari var brottsrubriceringen ändrad till grovt olaga hot.

Åklagaren hade gjort gällande att pojken höjt yxan ovanför mammans huvud när hon låg ner och att hon ”kunde känna allvarlig fruktan för sin personliga säker­het”.

Men tingsrätten friade pojken. Mamman hade i rättegången berättat att hon aldrig känt sig hotad och att hon inte hade något minne av att sonen svingat yxan mot henne.

Domstolen konstaterade att det var utrett att det varit ett tumult där pojken för­sökt hålla kvar sin yxa, men att det däremot inte var fastställt att pojken verkligen hade insikt om att hans agerande kunde framkalla allvarlig rädsla hos mamma. Därmed friades han.

Den 27 mars 2018 publicerade tidningen en rättelse med rubriken Åtalad häktades aldrig. Tidningen skrev att det förekommit en felaktig uppgift i fre­dagens artikel (den 23 mars 2018, PO:s anm.). Det stod att pojken var häktad för mordförsök, men han hade aldrig blivit häktad. Tidningen beklagade den felak­tiga uppgiften.

Anmälan

Den omnämnda pojken anmälde, med sin mamma som ombud, inledningsvis artikeln som publicerades den 29 september 2017. Därefter har han, som PO upp­fattat det, även anmält artiklarna från den 29 november 2017 och den 23 mars 2018.

Det fanns flera felaktigheter i den första artikeln, vilket också hade påpekats för tidningen. Tidningen hade felaktigt skrivit att häktningsförhandling skett på tors­dagen och att han hade häktats för försök till mord. Rätt var att han vid häkt­ningsförhandlingen på fredagen hade blivit försatt på fri fot och att brottsrubrice­ringen ändrats till olaga hot.

Anmälaren bodde i ett litet samhälle och flera av hans klasskamrater bodde i samma område. Innehållet i artikeln hade fått allvarliga konsekvenser för honom. Flera föräldrar hade förstått vem som blivit gripen, även om namnet inte var pub­licerat. De hade kontaktat skolan och pojken hade blivit avstängd i två veckor, trots att skolan enligt skollagen endast kan stänga av någon i en vecka.

Han hade flera funktionsnedsättningar och kände sig därför extra utsatt och ut­pekad. Han ansåg att han hade blivit utsatt för en kränkning och för förtal.

En rättelse i tidningen kunde inte kompensera lidandet som han fått utstå. Tid­ningen borde därför betala ett skäligt ekonomiskt skadestånd.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom sin dåvarande utgivare, Lars J Eriksson.

Artikeln innehöll inga identifierande uppgifter. Exakt platsangivelse saknades. Det fanns bara uppgift om i vilken kommun händelsen hade inträffat, vilket tid­ningen regelmässigt gjorde för händelser som publicerades på ortssidor. Tid­ningen hade uteslutit den misstänkte gärningsmannens ålder, utan angav endast att han var tonåring.

Tidningen hade däremot missat att ange att tingsrätten hade ändrat brottsrubrice­ringen och att den misstänkte försatts på fri fot. Som framgick av dagens artikel (den 29 november 2017, PO:s anm.) angav åklagaren dock att förstahandsrubri­ceringen fortfarande var misstänkt mordförsök.

Reaktioner från föräldrar till skolkamrater låg vid sidan av tidningens publice­ring. Tidningen hade dock noterat att Radio N [namn angivet] hade angivit den misstänktes exakta ålder.

Tidningen ansåg att felaktigheten i referatet inte hade inneburit någon publicitets­skada och att den misstänkte inte gick att identifiera via den anmälda publice­ringen.

Anmälarens kommentar

Pojkens vårdnadshavare vidhöll vad som anförts i ärendet. Tidningen hade åter­igen publicerat felaktiga uppgifter (artikeln från den 29 november 2017, PO:s anm.). Detta hade medfört att händelsen åter hade fått nytt liv i det lilla samhälle de bodde i.

Faktum var att åklagaren hade uttryckt att han inväntade polisutredningen och att inget beslut om åtal var fattat.

Pojken var endast X år [ålder angiven] och de felaktiga artiklarna skadade honom.

Ytterligare skriftväxling

Tidningen anförde, genom dåvarande utgivaren Lars J Eriksson, att det inte stod i artikeln att beslut om åtal fattats. Åklagaren var korrekt citerad. Rubricering vid ett eventuellt åtal var en öppen fråga, vilket också framgick av artikeln.

Pojken anförde, genom ombud, att tidningen återigen felaktigt hade skrivit att han hade varit häktad i samband med händelsen (artikeln den 23 mars 2018, PO:s anm.). Artiklarna var förödande.

Tidningen vidhöll, genom utgivaren Lars Sjögren, vad som tidigare anförts. Tid­ningen ville också förtydliga att den efter ursprungspubliceringen hade förtydli­gat att pojken försatts på fri fot.

Den felaktiga uppgiften hade tyvärr återkommit i artikeln som publicerades den 23 mars. Tidningen hade direkt när den fick kännedom om misstaget, den 27 mars 2018, rättat uppgiften. Tidningen beklagade misstaget, men vidhöll att ingen publicitetsskada hade skett då personen det rörde sig om hade anonymi­serats.

PO:s bedömning

Till att börja med kan det klargöras att PO inte prövar frågor om skadestånd eller om publiceringen inneburit förtal. PO kan inte heller pröva skolans agerande.

Försök till mord är ett allvarligt brott. Finns det misstanke om att en sådan hän­delse inträffat finns det ett allmänintresse av att rapportera om detta. Tidningen bör vidare följa upp vad den slutliga utgången blir i en rättssak. Det finns därför inget att invända mot att tidningen skrivit om händelsen.

PO:s uppgift är att bedöma om det en tidning publicerat inneburit en oförsvarlig publicitetsskada för en utpekad person. Det måste således föreligga såväl ett kränkande påstående som inte kan anses försvarligt – och ett utpekande.

I artiklarna är pojken anonymiserad då varken hans namn, hans exakta ålder eller var i X-orten händelsen ska ha inträffat anges. En större krets kan inte genom uppgifterna i tidningens artikel förstå vem den handlar. Däremot finns det en risk att personer som redan har viss kännedom om vad som inträffat förstår att arti­keln handlar om pojken.

Ett beslut om häktning innebär inte att någon döms. Brottsrubricering som åkla­gare eller tingsrätt anger i samband med häktning behöver inte heller vara det som en person åtalas och eventuellt döms för. Det går alltså inte att dra några slutsatser mellan ett häktningsbeslut och vad en slutlig dom kan komma att bli.

Pojken är emellertid minderårig och han misstänktes för ett allvarligt brott. En felaktig uppgift om att han häktats för mordförsök, när han egentligen hade släppts på fri fot med en klart mildare rubricering, medför en skada för honom.

Den skada som pojken åsamkats inför den krets som vet att artikeln den 23 mars 2018 handlar om honom är dock relativt begränsad av följande anledningar:

  • Av artikeln framgick att åtal väckts för grovt olaga hot, att pojken friats av tingsrätten och att pojkens mamma under rättegången berättat att hon inte känt sig hotad av sonen och inte heller mindes att sonen svingat yxan.
  • Tidningen publicerade en rättelse så snart den fick kännedom om felaktig­heten.

Skadan av publiceringen från den 29 september 2017 får emellertid anses större. Detta eftersom det dröjt en längre tid innan tidningen rättat felet. Det fanns inte heller några andra uppgifter i artikeln, exempelvis pojkens inställning till miss­tanken, som balanserade felaktigheten. Tidningen hade i vart fall från den 1 november 2017, då anmälan översändes till tidningen för yttrande, kännedom om att det förekom fel i artikeln.

Artikeln som publicerades den 29 november 2017 innehåller inte några uppgifter som är pressetiskt problematiska.

Sammantaget är det endast en begränsad krets, som redan har insikt i vad som in­träffat, som kan identifiera pojken. Inför denna krets innebär emellertid den fel­aktiga uppgiften att pojken häktats för mordförsök att han förorsakas en publici­tetsskada. Särskilt med hänsyn till pojkens ålder och att felet i ursprungsartikeln inte rättades skyndsamt, får publicitetsskadan anses vara oförsvarlig. För detta bör tidningen klandras.

Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Endast tidningen har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Samma felaktiga uppgift, som publicerades den 29 september 2017, om att pojken hade varit häktad misstänkt för mordförsök, återkom i artikeln den 23 mars 2018. Uppgiften rättades först fyra dagar senare, vilket inte kan anses skyndsamt. Också detta har medfört en oförsvarlig publicitetsskada för den minderåriga pojken. Pressens Opinionsnämnd ansluter sig i övrigt till PO:s bedömning. Tidningen ska i enlighet med detta klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Svaga belägg för sexuella trakasserier
Pressens Opinionsnämnd klandrar Svenska Dagbladet