Kristianstadsbladet skrev att kommunen köpt tjänster av den tidigare tjänstemannen, Björn Carlqvist. Han hade slutat på kommunen efter påståenden om att han brutit mot upphandlingslagen. Nu uppmärksammade tidningen att kommunen trots det gjorde affärer med honom. Tidningen berättade även om de gamla misstankarna. PO skriver: ”Mot bakgrund av att Björn Carlqvist aldrig fälldes för något brottsligt och att avtalet parterna slöt inte förhindrar affärskontakter dem emellan, är skadan att betrakta som oförsvarlig.”

Kristianstadsbladet, exp. nr: 5/2017, dnr: 52/2016

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Kristianstadsbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 19 oktober 2016 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Kristianstadsbladet till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 25 april 2016 publicerade Kristianstadsbladet en artikel med rubriken Utköpt anlitas av kommunen igen.

Av ingressen framgick att Björn Carlqvist 2010 hade köpts ut av kommunen för 820 000 kronor för att ha brutit mot upphandslingslagen. Men de fyra senaste åren hade C4 Teknik anlitat hans bolag utan upphandling.

Björn Carlqvist hade varit avdelningschef för gata och VA i Kristianstad när han i augusti 2010 stängdes av från arbetet med omedelbar verkan och förbjöds att besöka arbetsplatsen. Motiveringen från den tekniske chefen var att han brutit mot kommunens regelverk för upphandling och mot lagen om offentlig upphandling.

En månad senare hade en uppgörelse träffats som innebar att Björn Carlqvist fick 15 månadslöner mot att han sade upp sig. Samtidigt upphävdes avstängningen. I avtalet stod att ”samtliga mellanhavanden” mellan Kristianstads kommun och Björn Carlqvist skulle vara ”slutligt reglerade och avslutade till alla delar”.

Men så hade det inte blivit.

Björn Carlqvist hade startat företaget VA Projekt och Administrationi Skåne AB. Ett bolag som kommunen sedan kommit att anlita sedan 2012. Året före hade varor och tjänster från företaget för 121 000 inhandlats utan upphandling.

C4 Teknik förklarade den uteblivna upphandlingen med att det rörde sig om ett flertal mindre belopp, att det gällt akuta problem och att ingen annan kunnat leverera de varor som kommunen behövt. C4 Tekniks chef citerades:

” – Vi ska upphandla allt. Så är tanken. Det blev lite snabba lägen i samband med Everödsvattnet. Men att det blev just Björn Carlqvists företag är en slump.”

Även tekniska nämndens ordförande citerades:

”Jag tycker att det är anmärkningsvärt att vi anlitar honom, med tanke på den bakgrund som vi har.”

Artikeln illustrerades av en bild på Björn Carlqvist, tagen när han fortfarande var kommunanställd.

Anmälan

Publiceringen anmäldes av Björn Carlqvist, som ansåg det kränkande att åter hängas ut för den konflikt som rått mellan honom och kommunen år 2010.

I sak framförde han att han inte haft några uppdrag från kommunen, han hade sålt produkter. Det fanns det inget förbud mot i den uppgörelse som gjorts. Han hade vid ett tillfälle debiterat företaget Pumpteknik (Ett större VA-företag som arbetade på uppdrag av Kristianstads kommun. PO:s anm.) tre timmar efter att Pumpteknik och Kristianstads kommun gjort upp om saken.

I den aktuella artikeln framfördes det som en sanning att orsaken till den ursprungliga konflikten var att han skulle ha brutit mot lagen om offentlig upphandling under sin tid som avdelningschef på kommunen. Detta hade emellertid aldrig kunnat styrkas av kommunen.

Då kommunen aldrig kunnat styrka att han gjort fel hade han fått ett högt skadestånd när de gjorde upp. Avtalet innebar inga begränsningar när det gällde näringslivsverksamhet. Han kunde såldes både sälja produkter till kommunen och lägga bud på konsultarbeten.

Därmed var det inte acceptabelt att tidningen försökte påskina att han oegentligt sålt produkter (eller – om så varit fallet – sålt konsulttjänster) till kommunen.

Det stämde att han sålt varor till kommunen utan upphandling. Det berodde på att de sammantaget inte nådde den gräns som var uppsatt på drygt 500 000 kronor. På fyra år hade han sammanlagt sålt för 121 000 kronor.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom sin ansvarige utgivare, Jörgen Svensson, att inga anklagelser hade riktats mot Björn Carlqvist. Däremot var det ett anmärkningsvärt förfarande av kommunen med tanke på den uppslitande strid som utspelat sig för öppen ridå 2010. Kristianstadsbladet hade skrivit en rad artiklar om det som hände då.

Tidningen underströk även att Björn Carlqvist fått 15 månadslöner vid uppgörelsen, men inget skadestånd.

I det perspektivet var det anmärkningsvärt att kommunen gjorde affärer med anmälaren, oavsett om det skede genom Pumpteknik eller något annat bolag. Tidningen bifogade en bilaga med en genomgång av de affärer som gjorts utan upphandling mellan 2013 och 2015. Det rörde sig om totalt cirka 160 000 kronor.

Att kommunen köpt varor utan upphandling för 121 000 kronor under 2015 från Björn Carlqvist var naturligtvis en knorr, med tanke på att anklagelserna mot honom 2010 hade varit just att han brutit mot upphandlingslagen och kommunens regler på detta område.

Anmälarens kommentar

Anmälaren vidhöll att han blivit mycket illa behandlad av tidningen Alla var oskyldiga till dess att dom fallit. I hans fall pekades han ut som skyldig trots att han friats.

PO:s bedömning

Att granska hur kommuner sköter sina upphandlingar har ett stort allmänintresse. Det beror på att det handlar om hur kommunen hanterar skattepengar. Även hur kommuner förhåller sig till lagstiftning som lagen om offentlig upphandling har stort allmänintresse.

Det pressetiskt problematiska är att tidningen väljer att sätta Björn Carlqvist i fokus i anslaget till artikeln. Inte kommunens agerande.

Det gäller rubriken:

Utköpt anlitas av kommunen igen

Det understryks av ingressens första mening:

2010 köptes han ut för 820 000 kronor, för att ha brutit mot upphandlingslagen.

Och förstärks av att den enda illustrationen till artikeln är på Björn Carlqvist, inte på en ansvarig tjänsteman inom kommunen.

Till det kommer att uttrycket ”för att ha brutit mot upphandlingslagen”, är ett reservationslöst påstående om ett lagbrott. Något som aldrig har fastställts i domstol.

Det är bra att tidningen i artikeltexten talar både med chefen för C4 Teknik och ordföranden i tekniska nämnden. Men de räcker inte för att uppväga den publicitetsskada som uppstått av rubrik, bild och den första meningen i ingressen.

En annan problematisk formulering i artikeln är denna:

”Genom överenskommelsen skulle ’samtliga mellanhavanden’ mellan Kristianstads kommun och Björn Carlqvist vara ’slutligt reglerade och avslutade till alla delar’. Men riktigt så blev det inte.”

Formuleringen i uppgörelsen syftar bakåt, på det som varit. Att ingendera parten kunde återkomma med nya krav som syftade på den tid Björn Carlqvist varit anställd av kommunen. Genom meningen ”Men riktigt så blev det inte” antyder tidningen att formuleringen i avtalet även skulle ha gällt eventuella framtida affärer, att avtalet innehöll någon form av stopp för affärerskontakter mellan parterna. Så var inte fallet.

Mot bakgrund av att Björn Carlqvist aldrig fälldes för något brottsligt i samband med konflikten med kommunen, och att avtalet parterna slöt inte förhindrar affärskontakter dem emellan, är skadan att betrakta som oförsvarlig.

Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Såväl tidningen som anmälaren har yttrat sig till nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd delar PO:s bedömning. Kristianstadsbladet ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Hästägare fick inte ge sin syn på känsliga uppgifter
Bild från rånförsök kränkte ung kassörska (2)