Pressens Opinionsnämnd klandrar Hänt i Veckan för att ha brutit mot god publicistisk sed när tidningen i november 2017 publicerade bland annat en rubrik på förstasidan med påståendet att tv-medarbetaren Martin Timells hustru skulle lämna honom. Mot bakgrund av Martin Timells roll och det mycket begränsade allmänintresset av hans privata relationer har publiceringen förorsakat honom en oförsvarlig publicitetsskada.

Hänt i Veckan, exp. nr. 93/2018, dnr. 17499

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Hänt i Veckan för att ha brutit mot god publicistisk sed.

__________

Genom beslut den 4 april 2018 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Hänt i Veckan till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

På tidningens förstasida i nummer 47 fanns rubriken Efter nya anklagelserna! ”HUSTRUN LÄMNAR TIMELL” och puffen ”Obegripligt att hon står ut”. Insidesartikeln hade rubriken ”Vi har bestämt oss för att…!” Martins gripan­de besked om äktenskapet.

Enligt ingressen hade Martin Timells hustru stått vid hans sida i 30 år, men äktenskapet svävade nu i fara. Han riskerade att förlora sin livskamrat. En av hustruns tidigare väninnor ansåg att hon måste lämna honom.

Hustrun hade varit Martin Timells trogna följeslagare under hans år i rampljuset. Utåt sett hade duon framstått som orubblig. Martin hade blivit förälskad vid första ögonkastet en kväll på Café Opera för drygt 30 år sedan. Känslorna hade varit långt från besvarade och Martin hade inlett en charmoffensiv. Försöket gav frukt och 1990 stod bröllopet. Sedan dess hade Martin höjt frun till skyarna i offentliga plattformar.

Martin hade i Året Runt år 2014 sagt:

” – Jag inser att det kanske låter smått patetiskt, men sanningen är att jag verk­ligen avgudar min hustru och trots att vi varit ihop så många år blir jag bara mer och mer förälskad i henne för varje dag som går.”

Hustrun hade troget stått vid sin makes sida. Programledaren hade enligt egen uppgift svårt att hålla händerna i styr när det gällde andra kvinnor. Under den internationella MeToo-kampanjen hade flera kvinnor vittnat om hans totala gränslöshet, som nu lett till att han blivit polisanmäld för våldtäkt.

En av hustruns tidigare väninnor hade berättat för tidningen:

” – För flera år sedan fick jag vetskap om Martins snedsteg. Två oförargliga sådana men ändå oacceptabla. Jag bokade in en lunchdejt med hustrun och bör­jade berätta om vad jag hade hört, men hon klippte av direkt och sa att hon inte ville veta mer. Sedan dess har vi inte haft kontakt.”

Ex-väninnan hade upprört fortsatt:

” – Hustrun är kvinna och som kvinna känner man på sig om något är lurt. Klart hon fattar. Hon borde ha lämnat honom för evigheter sedan. Men det är nog bara en tidsfråga innan hon gör det. Det här går ju inte att förlåta.”

Även på TV4 gick snacket bland kollegor och tidigare medarbetare. En TV4-anställd citerades:

” – Det är helt obegripligt att hon har stått ut i alla år. Hon kan omöjligen stanna kvar efter den här soppan har uppdagats.”

En relationsexpert ansåg att det var möjligt för makarna att lappa ihop det trasiga såret och äktenskapet behövde inte vara bortom räddning. Äktenskapet kunde överleva om Martin Timell korrigerade sitt beteende.

Relationsexperten var övertygad om att många kvinnor vars män varit notoriskt otrogna hade vetat om det, men valt att bortse från det. Denna typ av män kunde ha en personlighet med ett flertal sidor, som gjorde att de snabbt kunde växla om och bete sig förhållandevis normalt.

” – De kan vara mästare på att manipulera sina partners, alltså trolla bort dem med mängder av undanflykter.”

Relationsexperten förklarade också att en parrelation skapade ett beroende, även om beroendet ifråga inte är var bra för den ena partnern.

Frågan var nu om Martin och hustrun skulle ge äktenskapet en ny chans, eller bryta upp. För Martin del tycktes svaret självklart. I Hemmets Journal år 2013 hade han sagt:

” – Jag skulle inte kunna bli lyckligare med någon annan än med min hustru, och jag tror detsamma gäller för henne eftersom hon fortfarande vill ha mig kvar. Vi har gått igenom kriser som alla andra gifta par, men vi har bestämt oss för att hålla ihop eftersom vi har en gemensam grund. Vi har lagt ner mer energi på att komma ihop än att komma isär.”

Anmälan

Publiceringen anmäldes av Martin Timell, som bland annat förde fram att han sedan den 15 oktober blivit hudflängd i pressen för saker som han varken gjort eller blivit dömd för. Han var en tv-snickare, inte kungamördare eller terrorist. Både han och hans familj hade lidit enorm skada av publiceringarna. Hans fru hade fått läsa på löpsedeln att hon lämnat honom.

Tidningens svar

Tidningen svarade, genom utgivaren Tobias Wixtröm, att Martin Timell hade varit av största allmänintresse sedan anklagelserna runt hans agerande, i samband med den omtalande #meetoo-kampanjen, briserat under hösten. Tidningen ansåg att namnpubliceringen var berättigad.

Anmälarens kommentar

Martin Timell svarade att han inte hade anmält tidningen för att den publicerat hans namn, utan för att tidningen på sin löpsedel felaktigt skrivit att hans fru hade lämnat honom. Tidningen hade dessutom publicerat ett flertal andra felaktigheter i artikeln.

PO:s bedömning

Sexuella trakasserier och sexuellt våld är viktiga samhällsfrågor. Det finns inget att invända mot att dessa ämnen behandlas. Artikeln handlar emellertid huvud­sakligen om Martin Timells och hans hustrus äktenskap.

Tidningen menar att det med anledning av vad som påståtts i media om Martin Timells agerande i sitt yrkesliv finns ett allmänintresse för hans agerande även på det privata planet.

Det finns inte några fasta regler om vem som är en offentlig person och därför måste tåla en mer närgången granskning i medierna. Det får avgöras från gång till gång, beroende på såväl omständigheter som personens roll i samhället. Däremot finns det en pressetisk praxis som pekar ut vissa huvudlinjer.

Den som på ett eller annat sätt har en betydande roll i samhället kan räknas till gruppen av offentliga personer. Dit hör till exempel politiker, ledande tjänste­män, domare och höga militärer. Vi har ett ansvar att utkräva av dem om de missköter sig. Det genererar ett allmänintresse, som kan motivera såväl en mera närgången granskning som namngivning.

Kändisar hör i allmänhet inte till denna grupp. Runt dem kan det finnas ett stort intresse från allmänheten, nyfikenhet. Men som medborgare har vi inget ansvar att utkräva av dem om de missköter sig. Misslyckandet är deras eget att bära. Allmänintresset är därför i allmänhet svagt.

I det här fallet är allmänintresset kring Martin Timell begränsat. Han är inte be­tydande ur ett samhällsperspektiv. Därav följer att det finns ett mycket begränsat allmänintresse att rapportera om frågor av privat karaktär. Detta även om man beaktar att Martin Timell tidigare gjort uttalanden i media om sitt äktenskap.

Att någon är namngiven är en omständighet som normalt påkallar viss återhåll­samhet från tidningens sida och ställer extra höga krav på korrekt rapportering.

På tidningens förstasida finns i rubriken bland annat citatet ”Hustrun lämnar Timell”. Det är en uppgift som inte återfinns i artikeln. Det närmaste som kommer förstasidans rubrik, är en före detta väninna till hustrun som uppger att ”det är nog bara en tidsfråga innan hon gör det [lämnar]. Det kan emellertid inte jämställas med det reservationslösa citat som används i rubriken.

Insidesartikelns rubrik ger vidare sken av att Martin Timell nyligen fattat ett be­slut med anledning av de anklagelser som riktats mot honom. I själva verket är det ett citat från en artikel år 2013 i Hemmets Journal.

Tidningen låter i artikeln en relationsexpert uttala sig om Martin Timell och hustruns relation och vad Martin Timell kan behöva göra för att rädda sitt äkten­skap. Även andra personer får uttala sig om makarna Timells relation.

Spekulationer om privata angelägenheter som ett äktenskap och huruvida det kommer att bestå, är ett intrång i den personliga integriteten.

Relationsexperten uttalar sig även generellt om att vissa typer av notoriskt otrog­na män är mästare på att manipulera sina partners. Eftersom hennes uttalanden till en början rört Martin Timell kopplas relationsexpertens generella uttalanden i viss mån ihop med honom. Att någon beskrivs som notoriskt otrogen och mani­pulativ kan medföra en skada för den omskrivne.

I artikeln påstås det att Martin Timells totala gränslöshet lett till att han polis­anmälts för våldtäkt. Att han är polisanmäld för våldtäkt är i och för sig en korrekt uppgift. Det är emellertid en anklagelse som är synnerligen misskredi­terande. Enbart påståendet innebär en allvarlig skada för en utpekad person.

Då påståendet om våldtäkt är så nedsättande är möjligheten till ett samtidigt be­mötande av betydande pressetiskt värde. Övriga uppgifter i ärendet har inte med Martin Timells offentliga roll att göra, utan är av privat karaktär. Betydelsen av om han fått möjlighet att bemöta uppgifterna eller inte är ur pressetisk synvinkel i det avseendet mindre.

Det kan konstateras att Martin Timell citeras ur två intervjuer från år 2013 och 2014. Någon uppgift om att tidningen sökt honom inför publiceringen av den an­mälda artikeln framkommer varken av artikeln eller skriftväxlingen i ärendet. Även om ett samtidigt bemötande endast i begränsad omfattning skulle ha kunnat reparera skadan av publiceringen, borde Martin Timell ha erbjudits denna möjlig­het.

Mot bakgrund av Martin Timells roll och det mycket begränsade allmänintresset av hans privata relationer finner jag att tidningens publicering har förorsakat honom en oförsvarlig publicitetsskada. Därför bör Hänt i Veckan klandras.

Ärendet lämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken anmälaren eller tidningen har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Aftonbladet klandras – Detaljer identifierar man
Svenska Dagbladet fälls i Pressens Opinionsnämnd för artiklar om Timell