Pressens Opinionsnämnd klandrar Karlskoga Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed. Tidningen fälls för att i en artikel ha påstått att anmälaren spridit och delat bland annat främlingsfientliga inlägg på Twitter utan att presentera tillräckliga belägg för det i texten.

Karlskoga Tidning, exp. nr. 43/2019, dnr. 18341

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Karlskoga Tidning för att ha brutit mot god publi­cistisk sed.

_______________

Genom beslut den 9 november 2018 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende en anmälan mot Karlskoga Tidning till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 31 augusti 2018 publicerades artikeln M-kandidat hoppar av efter kritik. I puffen stod ”Har fått kritik för invandrarfientliga inlägg på Twitter”.

I ingressen skrev tidningen att NN {namn angivet] stod som nummer x på Moderaternas kommunlista i x-orten [ortsnamn angivet]. Vid sidan av hade hon levt ett annat liv på Twitter där hon spred främlingsfientliga och islamofobiska inlägg. Nu hade hon hoppat av som kandidat på Moderaternas valsedel.

NN hade tidigare under veckan avgått sedan det uppdagats att hon spridit främ­lingsfientligt material på Twitter, som inte passade in i partiets profil.

Under pseudonymen X [namn angivet] hade hon skrivit och delat inlägg på Twitter som i många fall var rent främlingsfientliga. Hon hade till och med gått så långt som att hon hoppades att SD fick makten.

Under ett inlägg där det florerade rykten om att det fanns personer med invand­rarbakgrund som filmat vid en drunkningsolycka hade hon skrivit: ”Ber en stilla bön att SD bli stora partiet och gör något åt förfallet i Sverige”.

I och med Jimmie Åkessons kritik mot P3 skrev hon: ”Jag vill också lägga ner Vänsterservice. Inte bara Jimmie.” Hon länkade också till det rasistiska partiet Alternativ för Sverige.

Hon skrev själv på sin sida: ”Jag har tydligen retat upp någon/några i och med att jag är väldigt frispråkig här på twitter. Det passar inte ihop med att vara kommunpolitiker och eftersom jag vill kunna fortsätta att uttrycka min åsikt så väljer jag att lämna och kandiderar inte längre för Moderaterna.”

NN förklarade att hon självmant hoppade av och att hon gjorde det för att inte skada Moderaterna:

” – Det jag skrivit är inte Moderaternas åsikter utan jag har kört mitt eget race. Jag vill kunna få bli arg och spy av sig. Det där det jag gjort på Twitter och det vill jag kunna fortsätta att göra, därför hoppar jag av.”

Den 7 september 2018 publicerade tidningen en notis med rubriken Tidningen förtydligar. I notisen framgick att det första inlägget som återgavs i artikeln den 31 augusti 2018 egentligen löd: ”Jag hoppas SD blir tillräckligt stora för att göra något åt förfallet.” Förhoppningen om att SD skulle bli det största partiet hade inte skrivits inte av NN utan av en annan följare.

Anmälan

NN anmälde artikeln till Allmänhetens Pressombudsman, PO. Anmälan avsåg även publicering av artikeln på webbplatsen nwt.se (se dnr PO 18379).

Hon var felciterad i artikeln. Det var inte hon som hade skrivit ”ber en stilla bön att SD blir största parti”. Det var en kommentar i hennes flöde.

Hon ställde sig också kritisk till hur artikeln formulerats eftersom många påståen­den var reporterns egna politiska åsikter. Tidningen använde sin makt för att smutskasta en meningsmotståndare.

Tidningens svar

Tidningen svarade, genom utgivaren Catarina Forsberg, att NN hade kandiderat till kommunfullmäktige i valet 2018. Det hade framkommit uppgifter om att hon, under ett annat namn än sitt eget, på Twitter spridit uppgifter som inte var för­enliga med sitt politiska partis ståndpunkt.

Kontakterna med NN hade varit snåriga. Uppgifter, anklagelser och olika krav hade avlöst varandra. Det hade därför varit svårt att bena ut vad hon egentligen ville.

Före publiceringen hade tidningen sökt NN för att ge henne möjlighet till samti­digt bemötande.

NN hade senare samma kväll begärt att få läsa artikeltexten, vilket hon fått. I sitt svar hade hon synpunkter på vinkel och anslag, men framförde inga krav på änd­ring av citat eller faktauppgifter i texten.

Efter publiceringen följde några dagar då NN i mejl och på Facebook ändrade sina åsikter, historia och krav. Utgivaren fick ett mejl den 31 augusti där NN krävde att texten på nätet skulle tas bort. Strax därefter bad hon utgivaren att bortse från det tidigare mejlet.

Den 2 september kom ett krav på rättelse av det citat som nämndes i anmälan. Då hade NN sedan tidigare uppgivit att det var fel av tidningen att påstå att hon twittrat i annat namn och att hon spridit främlingsfientliga inlägg. Tidningen val­de därför att avvakta till dess att det fanns en komplett bild av vad NN egentligen ville och vad en eventuell rättelse skulle omfatta.

NN tog den 4 september kontakt med Mikael Rothsten (utgivare för nwt.se). Resultatet av deras mailkonversation blev den rättelse som infördes i papperstid­ningen den 7 september.

Felaktiga uppgifter skulle rättas skyndsamt. Det hade dock varit svårt att reda ut vad som var ett krav på rättelse, och vad som var allmänna synpunkter på publi­ceringen. NN hade exempelvis tagit tillbaka kravet på att uppgiften att hon twittrat under annat namn skulle rättas efter att hon fått ta del av tidningens underlag.

Tidningen hade så snart den kunnat klarlägga vilka felaktigheter som åsyftades rättat dessa i papperstidningen.

Anmälarens kommentar

Artikeln innehöll påhopp på henne och hennes åsikter som hon hade laglig rätt att framföra på grund av yttrandefriheten. Artikeln innehöll också flera lögner.

Hon hade påtalat för tidningen att hon ändrat sitt användarnamn på Twitter efter uppmaning av Moderaterna. Hon hade således inte ”levt ett liv vid sidan av”.

Det var en godtycklig tolkning av inläggen att kalla dem ”invandrarfientliga” och ”islamofobiska”. Ingenting av det hon skrivit eller delat hetsade mot någon. Det var systemkritiska inlägg där hon ifrågasatte förd politik eller enskilda brott. Även satir och sarkasm förekom.

Hon hade hoppat av Moderaterna eftersom partiet tyckte att hon uttryckte sig för yvigt och att hennes åsikter inte passade in i den politik som partiet ville föra. Det hade räckt att skriva det.

Hon hade mejlat tidningen kommentarer på artikeln tre gånger innan publicering. Catarina Forsberg hävdade att bara ett mejl inkommit. Tidningen hade varit ovil­lig att ändra sakfel i texten.

Tidningen bröt grovt mot de pressetiska reglerna när den ljög ihop en historia som inte stämde och publicerade hennes namn.

Någon hade efter publiceringen kopierat hennes twitterprofil. Någon hade också kontaktat hennes jobb i syfte att få henne sparkad.

Hon ville att hela artikeln togs bort då den var missvisande och ämnad att för­störa hennes namn. Hon ville också att en ursäkt och en rättelse publicerades synligt i tidningen.

Ytterligare skriftväxling

Tidningen uppgav att den inte förnekade NN rätten till sina åsikter. I detta fall handlade det dock om att hon spridit uppgifter som inte var förenliga med Moderaterna.

NN:s förnekande av att hon twittrat under ett annat namn kunde tidningen mot­bevisa. Tidningen bifogade mejl som Mikael Rothsten skickat till NN.

Tidningen hade inte publicerat exempel på inläggen eftersom de inte vill ge dem ytterligare spridning. NN hade ändrat namn på sitt twitterkonto, vilket inneburit att en del historik försvunnit. Tidningen bifogade exempel på några de inlägg som åsyftades i artikeln.

Utgivaren hade fått tre mejl, något annat hade inte påståtts. De innehöll dock inte några krav på ändringar eller korrigeringar av texten. Tidningen bifogade mejl som skickats före och efter publiceringen.

Anmälaren anförde bland annat följande:

Hon hade använt sitt riktiga namn på Twitter fram till sitt utträde ur Moderaterna. Däremot hade hon ändrat användarnamnet några gånger, men endast för att hon ville ha ett roligare användarnamn.

Av de inlägg som tidningen bifogat fanns det några som inte hon hade delat. Det var enkelt att fejka ett konto. Hon bifogade bilder för att exemplifiera det.

Tidningen hade inte publicerat hennes kommentar om att hon inte visste vilka rykten som florerade kring drunkningsolyckan och att hon inte delade tidningens åsikt att det hon delat var främlingsfientligt eller islamofobiskt.

PO:s bedömning

PO kan inte besluta att en tidning ska publicera eller avpublicera något, utan PO:s uppgift är att pröva om vad tidningen publicerat om en enskild person för­orsakat honom eller henne en oförsvarlig publicitetsskada.

Den som kandiderar till kommunfullmäktige söker allmänhetens förtroende. Om kandidaten exempelvis uppger att den önskar att ett annat parti än det han eller hon tillhör ska bli stort finns det ett allmänintresse av att rapportera om det.

Vidare får den som väljer att uttrycka sina åsikter offentligt, exempelvis på Twitter, acceptera att dessa kan komma att granskas och kritiseras. Detta trots att yttrandefriheten är en grundlagsskyddad rättighet.

Mot bakgrund av detta finns det inget att invända mot att tidningen skrivit om saken och att NN namngivits.

PO prövar inte om det tidningen publicerat är sant eller falskt. När en tidning namnger en person i ett nedsättande sammanhang är det emellertid av pressetisk betydelse att de uppgifter som presenteras kan beläggas.

Oavsett om NN har de åsikter som tidningen tillskriver henne, innehåller inte artikeln tillräckliga belägg för påståendena som förs fram.

Tidningen har uppenbarligen haft tillgång till fler inlägg än de som publicerats i artikeln. I skriftväxlingen har tidningen anfört att den inte ville sprida inläggen ytterligare.

Pressetiskt är det dock problematiskt att inte publicera underlag för det som på­stås, när uppgifterna inte omfattas av källskydd. Detta eftersom läsaren inte på egen hand kan bilda sig en uppfattning av underlaget, utan får förlita sig på tid­ningens bedömning. Beroende på vad som påstås om den enskilde kan detta komma att skada honom eller henne.

I detta fall har tidningen påstått att NN skrivit och delat inlägg som är islamo­fobiska, främlingsfientliga och invandringsfientliga, utan att presentera belägg för det i artikeltexten. Det är klart klandervärda uppgifter som skadat NN på ett oförsvarligt sätt. För detta bör tidningen klandras.

Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Anmälaren och tidningen har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

nwt.se klandras för artikel om twittrande politiker
Aftonbladet klandras av Pressens Opinionsnämnd