Inblick skrev om att Livets ord kritiserats i Uppdrag granskning. Frikyrkopastor Peter Ljunggren var en av källorna. I samma artikel påstås Ljunggren ha uteslutits ur sin församlingsrörelse på grund av moraliska och ekonomiska oegentligheter. I en senare krönika anklagades han för att ljuga. I PO:s bedömning står följande ”Då dessa uppgifter varit osakliga och oriktiga har tidningen utsatt Peter Ljunggren för en oförsvarlig publicitetsskada.”

Inblick, exp. nr: 9/2017, dnr: 74/2016

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Inblick för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 17 november 2016 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Inblick till Pressens Opinionsnämnd (PON). I samma beslut avskrevs ett ärende mot samma tidning som avsåg en uppgift som riktades mot en annan person än anmälaren.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 21 januari 2016 publicerade Inblick en artikel med rubriken ”Det var ingen kontantgåva”.

Uppdrag granskning hade i ett program om Livets ord påstått att stora oregistrerade kontantgåvor cirkulerade i verksamheten. Uppgiften om privata kontantgåvor till Ulf Ekman hade skapat upprörd stämning.

I artikeln förklarade pastor Gunnar Jeppestøl, i vars församling kollekten hade samlats in, att det inte var fråga om en kontantgåva. Han uttryckte förvåning att Uppdrag granskning inte hade kontrollerat sina källor.

Tidningen skrev vidare:

Övriga två källor i Uppdrag granskning som påstod att Livets ords tidigare ledare Ulf Ekman fått stora kontantgåvor var Peter Ljunggren och A (namnet angavs), som båda uteslutits från sina respektive församlingsrörelser på grund av moraliska och ekonomiska oegentligheter.

Uppdrag granskning hade samarbetat med en blogg, Aletheia, som var kritisk mot Livets ord.Både Peter Ljunggren och A brukade publicera artiklar på bloggen.

Den 27 januari 2016 publicerade Inblick en notis på sin hemsida skriven av tillförordnande chefredaktör Ruben Agnarsson.

Han förklarade att han pratat med Peter Ljunggren och att de kommit överens om att korrigera några uppgifter i artikeln från den 21 januari. Dels handlade det om att Peter Ljunggren hade lämnat Open Bible Faith Fellowship på egen begäran, samt att de meningsskiljaktigheter som fanns mellan organisationen och Peter Ljunggren uppstod flera år därefter. Avseende Peter Ljunggrens relation till organisationen Evenkelium Kaikkiin Maihin, som han själv startat, så skedde uppbrottet på organisationens begäran. Den rättsprocess som följde på grund av meningsskiljaktigheter om ägandeskap till medlemsregistret resulterade i en fällande dom i tingsrätt gentemot Peter Ljunggrens fru, Taina. Den domen upphävdes enligt Peter Ljunggren i högre instans.

Den 28 januari 2016 publicerade tidningen en ledarkrönika skriven av Ruben Agnarsson med rubriken Påven Franciskus och Peter Youngren.

Skribenten anförde att Peter Youngren inte tillämpade sitt nådebudskap när han kritiserade ledare inom svensk kristenhet. I sitt senaste nyhetsbrev hade han skrivit omfattande kritik mot Ulf Ekman och den katolska läran.

Enligt skribenten fanns det all anledning att rapportera om och granska motiven för påvens besök i Lund. Det var heller inte märkligt att ifrågasätta Ulf Ekmans konvertering.

Därefter följde:

Men man behöver inte ljuga – varken om Ulf Ekman eller om den katolska kyrkan – för att försöka förstärka sina argument. Sanningen behöver inte våra lögner för att bli trodd.

Bloggen Aletheia, Peter Youngren och A verkade, enligt skribenten, ha fastnat i personliga antipatier, som gjorde att viktiga delar av sanningen utelämnades.

Den 4 februari 2016 publicerades en kortare text med rubriken Rätt om Peter Ljunggren:

Tidningen Inblick nämnde i en artikel i nummer […] att Peter Ljunggren blivit utesluten ur en församlingsorganisation på grund av moraliska och ekonomiska oegentligheter. Efter samtal med Peter Ljunggren vill vi korrigera och förtydliga att han inte blivit utesluten från någon församlingsrörelse av dessa skäl. Vi har därför tagit bort detta från Inblicks hemsida. Peter Ljunggren och Inblick vill härmed avsluta detta och önska varandra frid.

Samma dag publicerade tidningen en artikel med rubriken ”Brevet var en procedurfråga”.

Gunnar Jeppestøls dementi i tidningen av Uppdrag gransknings uppgifter om en kontantgåva till Ulf Ekman hade fått stor uppmärksamhet på bloggen Aletheia och på Peter Ljunggrens Facebook-konto. Likaså nyheten om att den ukrainska pastorns brev till ukrainska myndigheter skulle ha stoppat B (namnet angavs) från att komma in i Ukraina.

Peter Ljunggren hade lagt upp en rad kritiska inlägg på sitt Facebook-konto. Eftersom dessa innehöll flera direkt felaktiga uppgifter togs de bort i en uppgörelse med Inblick, samtidigt som Inblick publicerade ett förtydligande (texten Rätt om Peter Ljunggren, PO:s anmärkning).

Bakgrunden till förtydligandet var att Peter Ljunggren hade lämnat Open Bible Faith Fellowship på egen begäran, samt att de meningsskiljaktigheter som uppstått mellan organisationen och honom hade uppstått flera år därefter. Avseende Peter Ljunggrens relation till organisationen Evenkelium Kaikkiin Maihin, som han själv startat, så skedde uppbrottet på organisationens begäran, men detta var ingen församlingsrörelse, utan en missionsorganisation.

Resten av artikeln avhandlade två omdiskuterade händelser avseende Uppdrag gransknings program samt den ukrainska pastorn Leonid Paduns brev till den politiska ledningen i Ukraina.

Den 11 februari 2016 publicerade tidningen en ledarkrönika skriven av Ruben Agnarsson med rubriken Att stoppa smutskastning och korrigera faktafel.

Inblick hade i ett antal artiklar hade belyst fakta som motsade Uppdrag gransknings påståenden om att Ulf Ekman fått stora kontantgåvor. Tidningen hade vidare redovisat att de två predikanter som underbyggde Uppdrag gransknings tes, själva hade ett brokigt förflutet. Bland annat fanns en dom om olaglig penninginsamling i Finland från november 2013. Detta påverkade trovärdigheten när kritiken handlade om just felaktig hantering av penninginsamlingar.

Inblick hade inget intresse av att smutskasta någon. Syftet med tidningens publiceringar var istället att stoppa grov smutskastning. När tidningen inte hade hela bilden klar för sig fick den korrigera i efterhand.

Tidningen hade försökt nå ansvarig på Sveriges Television för att få en kommentar om de uppgifter som tidningen fått fram, dock utan framgång.

Samma dag publicerades ett blogginlägg på tidningens hemsida med rubriken När fakta skapar kaos, skrivet av Ruben Agnarsson.

Inblick hade redovisat två sakförhållanden avseende Uppdrag gransknings program om kontantgåvor på Livets ord:

1. Den stora personliga gåvan i Norge som nämndes i programmet var i själva verket en bankinsättning, bekräftad av församlingens pastor Gunnar Jeppestöl.

2. De övriga uppgiftslämnarna är pastorer med ett kontroversiellt förflutet, där det bland annat finns en fällande dom (böter) för olaga penninginsamling i Kouvola hovrätt (numera Östra Finlands hovrätt) från den 5 nov 2013, vilket gör att anklagelser om felaktig penninginsamling inte blir särskilt trovärdiga.

Såväl bloggen Aletheia som den pastor som kunde knytas till domen i Finland, och som framträtt i Uppdrag granskning, hade hotat med att polisanmäla Inblick för att tidningen publicerat dessa uppgifter. Det hade dessutom producerats mängder med konspiratoriska och missvisande inlägg och artiklar på både Facebook och bloggar om Inblick.

Anmälan

Peter Ljunggren (alt. Youngren) anmälde tidningen till Allmänhetens Pressombudsman, PO. Han anmälde även tidningen på sin hustrus, Taina Youngren, vägnar.

Inblick hade publicerat osanningar och fördunklande information för att ifrågasätta hans trovärdighet. Han drev en internationell verksamhet och offentliga anklagelser om ekonomisk oegentligheter skadade honom inte bara personligen, utan påverkade även hans arbete.

Den första artikeln publicerades utan att han blev informerad. Inget av det som tidningen publicerade om honom var korrekt. Han bad omedelbart om en rättelse men fick ett hotfullt mail som svar. Han besvarade en rad frågor från tidningen skriftligt och över telefon den 26 och 27 januari.

Den andra publiceringen var felaktig då ingen sådan dom hade fällts. Inte heller hade någon sådan rättegång hållits.

I den tredje publiceringen anklagades han för att ha ljugit. Inga fakta gavs av tidningen. Ingen rättelse gjordes trots att han bad tidningen att förklara vad han skulle ha ljugit om.

Rättelsen i den fjärde publiceringen var tvetydig och utan effekt. Detta eftersom tidningen i samma nummer fortsatte att falskt anklaga honom för ekonomiska oegentligheter och att han skulle ha tagit bort inlägg på Facebook för att de skulle ha innehållit felaktiga uppgifter. Han hade enbart tagit bort inläggen eftersom han hade lovats en rättelse i tidningen.

Den femte publiceringen innehöll ett falskt påstående om att han skulle ha dömts för olaglig penninginsamling i Finland.

Samma anklagelse skedde i den sjätte publiceringen. I denna publicering påstods även att han skulle ha hotat med polisanmälan på grund av att tidningen publicerade uppgifterna. Detta var inte sant. Hotet om polisanmälan från hans sida gällde publiceringen den 27 januari.

Domen från Finland avsåg inte honom och var därmed ointressant i sammanhanget. Det handlade inte heller om ekonomiska oegentligheter, utan frågan var om de pengar som hade samlats in var från allmänheten eller från privatpersoner. Ingen domstol hade ifrågasatt själva penninghanteringen.

Taina Youngren hade överklagat tingsrättens fällande dom mot henne och blivit frikänd i hovrätten.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom sin tillförordnade chefredaktör, Ruben Agnarsson.

Den artikel som låg till grund för anmälan handlade i första hand inte om Peter Ljunggren, utan om en felaktig uppgift i Uppdrag granskning, där SVT:s redaktion hade missat att kontrollera en faktauppgift med den ursprungliga källan.

I förbifarten nämnde tidningen att övriga två källor i programmet var pastorer som ”uteslutits från sina respektive församlingsrörelser på grund av moraliska och ekonomiska oegentligheter”. Uppgiften byggde på det faktum att det sedan lång tid tillbaka var allmänt känt att Peter Ljunggren tvingats lämna såväl kanadensiska Open Bible Faith Fellowship (OBFF) som finska Evankelium Kaikkiin Maihin (EKM). Detta var församlings- och missionsorganisationer som Peter Ljunggren själv hade startat.

Ett stort antal artiklar i nationell och internationell press hade beskrivit orsaken till Peter Ljunggrens konflikter. Det var frågan om otrohet, äktenskapsbrott och illegal penninginsamling.

Tidningen kom den 29 januari överens med Peter Ljunggren om att göra ett förtydligande i tidningen och på hemsidan. Peter Ljunggren godkände förtydligandet och skulle i sin tur ta bort sina offentliga synpunkter på internet mot tidningens publiceringar.

Peter Ljunggren gav sitt medgivande i ett mail om att tidningen kunde skriva om bakgrunden och konflikterna i OBFF och EKM i en separat artikel. Anledning till detta varatt Peter Ljunggren inte hade accepterat en rad förslag på förtydliganden, eftersom dessa hade redogjort för de förhållanden som låg bakom de konflikter som uppstått i dessa organisationer.

Anmälningarna mot publiceringarna den 21 januari, 27 januari och 28 januari var inte relevanta, eftersom de publicerades före den skriftliga överenskommelsen om förtydligande. Anmälningarna mot publiceringarna den 4 februari och den 11 februari var inte heller relevanta då de följde överenskommelsen som innebar att tidningen fick beskriva den rättsliga konflikten med EKM i separata artiklar.

Formuleringen ”man behöver inte ljuga” i artikeln från den 28 januari var främst riktad mot bloggen Aletheias.

Texten från den 4 februari med rubriken Rätt om Peter Ljunggren var ingen publicering, utan endast ett åberopande av det muntliga löfte som Peter Ljunggren hade gett om att radera ett antal mycket aggressiva inlägg om tidningens chefredaktör på Facebook.

Vad gällde de båda publiceringarna den 11 februari anförde tidningen att Peter Ljunggren konsekvent vägrat att svara på såväl muntliga som skriftliga frågor om vad domen i Finland om illegal penninginsamling mot hans organisation (AEM) konkret innebar. Tidningen hade inhämtat domen och redogjort för innehållet i den.

Den finländska tingsrätten hade funnit att AEM hade organiserat illegal penninginsamling under 2010 och 2011. Föreningen ålades att betala 49 000 euro till finska staten. Taina Youngren, Peter Ljunggrens fru och medarbetare i föreningen, fick villkorligt fängelse. Även hovrätten konstaterade att föreningen brutit mot lagen om penninginsamling. Straffpåföljden blev 30 dagsböter samtidigt som föreningen ålades att betala 44 500 euro till finska staten.

När tingsrättsdomen blev offentlig lades föreningen ned av Peter Ljunggren.

Ytterligare kommunicering mellan parterna

Parterna har vidare anfört, bland annat, följande:

Peter Ljunggren

Han hade godkänt en rättelse, inte något förtydligande. Hade tidningen endast publicerat denna rättelse och sedan lämnat saken hade ärendet varit avslutat. Istället publicerade tidningen en ytterligare nedsättande artikel i samma nummer som rättelsen.

Angående den påstådda överenskommelsen om att tidningen fick skriva om hans relation till EKM och OBFF hade han åsyftat att han välkomnade en undersökning och intervju. Inte att tidningen fick publicera vilka osanningar den önskade.

Tidningen hade inbjudits att göra en ordentlig intervjua honom, men tidningen hade vägrat. Tidningen hadeenbart mailat och kommit med vilda påståenden över telefon med begäran om omedelbar bekräftelse eller dementi.

Han hade i 26 år tillhört en kristen församling i Toronto. Församlingens nuvarande pastor hade i ett brev klargjort att han aldrig hade anklagats för, eller uteslutits för, moraliska eller ekonomiska oegentligheter. För tidningens läsare var ordet församling viktigt. OBFF och EKM var inte församlingar.

Samarbetet mellan honom och OBFF kvarstod inte längre på grund av teologiska skiljefrågor. Enligt OBFF:s nuvarande ledare hade han inte tvingats lämna organisationen.

Hans samarbete med EKM var irrelevant. Han omvaldes inte i styrelsen 2010 och därmed avslutades samarbetet.

Tidningens uppgifter om hans skilsmässa avsåg artiklar inom den så kallade frikyrkopressen i Sverige och några mindre nättidningar på engelska. Frågan var därmed ”allmänt känd” inom ett mycket litet sammanhang.

Tidningen hade publicerat en falsk och kränkande anklagelse om en påstådd fällande dom om dataregister i Finland. Han hade anmälts för detta 2010, men han anmälde sin motpart för stöld av samma register. Ingen rättegång hade hållits och inget domslut fanns.

Han var aldrig anklagad i målet om illegal penninginsamling. Taina Youngren var involverad i rättegången i egenskap av ordförande i AEM. Målet avsåg frågan om AEM hade licens för penninginsamling från allmänheten. Taina Youngren dömdes till en icke brottslig dom på 30 dagsböter. AEM dömdes till böter. AEM var nedlagd långt innan domen och kunde därmed inte betala några böter.

Taina Youngren

Tidningen hade vägrat intervjua henne om domen i Finland, trots flera erbjudanden.

Inblick

Tidningen hade publicerat ett förtydligande/rättelse som Peter Ljunggren hade godkänt. Peter Ljunggren hade vidare godkänt att tidningen fick skriva om hans finska förening, EKM.

Peter Ljunggren hade företrätt och varit talesperson för AEM, bland annat i samband med nedläggningen av föreningen efter tingsrättens dom. AEM startades efter att Peter Ljunggren tvingats lämna EKM.

Det faktum att Peter Ljunggren, som styrkte Uppdrag gransknings tes i programmet, själv hade lett en organisation som av rättsväsendet blivit fälld för illegal penninginsamling var en nyhet. Peter Ljunggren hade vägrat svara på frågor om domen mot AEM.

Det var aldrig aktuellt att intervjua Taina Youngren eftersom det i första hand var Peter Ljunggren som företrädde AEM. Det var även Peter Ljunggren som hade medverkat i Uppdrag granskning med anklagelser om felaktig penninginsamling.

Peter Ljunggren

Han godkände rättelsen för att tidningens anklagelser skulle upphöra. Trots det fortsatte tidningen att publicera falska anklagelser mot honom.

Eftersom AEM var nedlagd när domen kom hade han aldrig företrätt eller varit styrelsemedlem i någon organisation som ålagts att betala böter.

Övrigt

Båda parter har under handläggningens gång gett in flertalet bilagor till PO till stöd för sina påståenden. Bland annat mail-konversationer och andra tidningars publiceringar.

PO:s bedömning

Peter Ljunggren

I den ursprungliga publiceringen påstod tidningen att Peter Ljunggren uteslutits ur sin församlingsrörelse på grund av moraliska och ekonomiska oegentligheter. Uppgiften publicerades uppenbarligen i syfte att underminera Peter Ljunggren i hans egenskap av källa i det uppmärksammade programmet av Uppdraggranskning.

Ett sådant tillvägagångssätt är tvivelaktigt ur ett pressetiskt perspektiv. Det kan dock vara av allmänintresse att få veta att personer som uttalar sig om andras tillkortakommanden själva varit föremål för liknande kritik. För att det ska vara försvarligt krävs vanligtvis att den granskade personen befinner sig i någon form av maktposition.

I detta fall framgår det av artiklarna samt parternas skriftväxling att Peter Ljunggren är en känd person för tidningens läsare, att han drivit flera olika religiösa organisationer och är en person med inflytande inom den frikyrkliga världen.

Det kan därmed vara av allmänintresse att publicera uppgifter som ifrågasätter hans trovärdighet när han själv uttalat sig om Ulf Ekman i Uppdrag granskning.

Det finns dock en gräns för vad man kan publicera om en utpekad person i syfte att undergräva dennes position.

Tidningens publicering är svepande och nedsättande. Inga specifika uppgifter ges som Peter Ljunggren kan försvara sig emot, det konstateras kort att han uteslutits ur sin församlingsrörelse på grund moraliska och ekonomiska oegentligheter. Tidningen har därmed gått till personangrepp istället för att förklara varför den ansåg att Peter Ljunggrens uppgifter i Uppdrag granskning inte var korrekta.

I rättelsen som publicerades den 4 februari förklarartidningen att Peter Ljunggren inte uteslutits ur någon församlingsrörelse på grund av de skäl som tidningen tidigare påstått.

Det är naturligtvis bra att tidningen publicerar rättelser när utgivaren upptäcker att den har publicerat något felaktigt. Ur ett pressetiskt perspektiv är de publicerade påståendena om Peter Ljunggren dock av sådan karaktär att en rättelse inte fråntar tidningen ansvar.

I ledarkrönikan från den 28 januari anklagas Peter Ljunggren för att ljuga. Tidningen har anfört att detta uttalande var riktat mot bloggen Aletheia. Det framgår dock tydligt av rubrik och text att det är Peter Ljunggren som är i fokus i texten.

Det faller inom ramen för det pressetisk acceptabla att anföra att ens debattmotståndares uppgifter inte stämmer. Att anklaga någon för att ljuga innebär dock att anklaga någon för att medvetet förvanska sanningen. Att anklaga någon för att vara en lögnare utgör därmed ett nedvärderande påstående som går längre än att kritisera någon i sakfrågan. Uttrycket angriper främst personens karaktär och är svårt att försvara sig emot.

Även om det finns större utrymme för subjektiva bedömningar i ledarkrönikor, är det för långtgående att anklaga en utpekad person för att medvetet ljuga. Peter Ljunggren har även haft svårt att bemöta uppgiften i efterhand, då tidningen inte anfört vad ha skulle ha ljugit om.

Angående domen i Finland har uppgifterna varit omväxlande och förvirrande i tidningen samt i parternas skriftväxling. Vad som kan anses utrett är att tidningen anklagat Peter Ljunggren för ekonomiska oegentligheter i artikeln från den 21 januari. Därefter har tidningen, i de båda publiceringarna från den 11 februari, kopplat samman Peter Ljunggren med domen om illegal penninginsamling. Tidningen har dock inte publicerat hans namn men det får, mot bakgrund av de tidigare publiceringarna, anses stå klart att tidningens läsare var införstådda i vem som åsyftades.

Tidningen skriver aldrig rakt ut att Peter Ljunggren dömts för illegal penninginsamling, enbart att domen kunde knytas till honom. Det är visserligen av allmänintresse att en person som anklagat någon annan för felaktig penninginsamling själv varit föremål för en liknande granskning. Tidningen är dock mycket vag angående vad domen faktisk innebar och hur den kunde kopplas till Peter Ljunggren. När tidningen dessutom, i en tidigare artikel, påstått att Peter Ljunggren varit involverad i ekonomiska oegentligheter, förmedlas en bild som antyder att han är skyldig till något brottsligt.

Tidningen har i sina yttranden gett en mer nyanserad bild av vad domen i Finland innebar, hade dessa uppgifter publicerats hade Peter Ljunggren inte blivit utpekad som klandervärd i samma utsträckning som nu har skett.

Sammanfattningsvis har tidningen anklagat Peter Ljunggren för moraliska och ekonomiska oegentligheter, för att ljuga samt antytt att han dömts för illegal penninginsamling i Finland. Då dessa uppgifter varit osakliga och oriktiga har tidningen utsatt Peter Ljunggren för en oförsvarlig publicitetsskada.

Ärendet dnr 070/16 hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Tanja Youngren

Tidningen har publicerat en uppgift om att Tanja Youngren skulle ha dömts i en rättsprocess avseende ägandeskap till medlemsregister. I samma publicering uppgav tidningen att den domen hade upphävts i högre instans enligt Peter Ljunggren.

Tanja Youngren har inte haft något med de aktuella publiceringarna att göra. Det har därmed inte varit motiverat att publicera uppgifter om att hon skulle ha blivit dömd för något. Men eftersom texten förklarar att hon blivit friad i högre instans har hon inte utsatts för någon oförsvarlig publicitetsskada.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Såväl anmälaren som tidningen har yttrat sig till nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Inblick är inte medlem av Tidningsutgivarna eller Sveriges Tidskrifter. Tidningen har inte heller anmält att den ansluter sig till det pressetiska systemet. Publiceringarna på Inblicks webbplats kan därför inte prövas.

Peter Ljunggren

Pressens Opinionsnämnd, som inte beaktar de publiceringar som har skett på Inblicks webbplats, instämmer i PO:s bedömning att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Taina Youngren

Publiceringen som avser Taina Youngren har skett på Inblicks webbplats och PO har avskrivit ärendet. Det finns inte skäl att ändra PO:s beslut.

Detaljer om utsatt barn (1)
Fälls för omaskad bild och övervakningsfilm