Pressens Opinionsnämnd klandrar nwt.se för att ha brutit mot god publicistisk sed. Tidningen fälls för att i en artikel ha påstått att anmälaren spridit och delat bland annat främlingsfientliga inlägg på Twitter utan att presentera tillräckliga belägg för det i texten.

nwt.se, exp. nr. 44/2019, dnr. 18379

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar nwt.se för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 9 november 2018 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende en anmälan mot nwt.se till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 30 augusti 2018 klockan 16.20 publicerades en artikel med rubriken M-kandidat hoppar av efter kritik och underrubriken VAL 2018: Har fått kritik för invandrarfientliga inlägg på Twitter.

NN [namn angivet] stod som nummer x på Moderaternas kommunlista i X-orten [ortsnamn angivet]. Vid sidan av hade hon levt ett annat liv på Twitter där hon spred främlingsfientliga och islamofobiska inlägg. Nu hade hon hoppat av som kandidat på Moderaternas valsedel.

NN hade tidigare under veckan avgått sedan det uppdagats att hon spridit främ­lingsfientligt material på Twitter, som inte passade in i partiets profil.

Under pseudonymen X [namn angivet] hade hon skrivit och delat inlägg på Twitter som i många fall var rent främlingsfientliga. Hon hade till och med gått så långt som att hon hoppades att SD fick makten.

Under ett inlägg där det florerade rykten om att det fanns personer med invand­rarbakgrund som filmat vid en drunkningsolycka hade hon skrivit: ”Ber en stilla bön att SD bli stora partiet och gör något åt förfallet i Sverige”.

I och med Jimmie Åkessons kritik mot P3 skrev hon: ”Jag vill också lägga ner Vänsterservice. Inte bara Jimmie.” Hon länkade också till det rasistiska partiet Alternativ för Sverige.

Hon skrev själv på sin sida: ”Jag har tydligen retat upp någon/några i och med att jag är väldigt frispråkig här på twitter. Det passar inte ihop med att vara kommunpolitiker och eftersom jag vill kunna fortsätta att uttrycka min åsikt så väljer jag att lämna och kandiderar inte längre för Moderaterna.”

NN förklarade att hon självmant hoppade av och att hon gjorde det för att inte skada Moderaterna:

” – Det jag skrivit är inte Moderaternas åsikter utan jag har kört mitt eget race. Jag vill kunna få bli arg och spy av sig. Det där det jag gjort på Twitter och det vill jag kunna fortsätta att göra, därför hoppar jag av.”

Anmälan

NN anmälde artikeln till Allmänhetens Pressombudsman, PO. Anmälan avsåg även Karlskoga Tidnings publicering (se dnr PO 18341).

Hon var felciterad i artikeln. Det var inte hon som hade skrivit ”ber en stilla bön att SD blir största parti”. Det var en kommentar i hennes flöde.

Hon ställde sig också kritisk till hur artikeln formulerats eftersom många påståen­den var reporterns egna politiska åsikter. Tidningen använde sin makt för att smutskasta en meningsmotståndare.

Webbplatsens svar

nwt.se svarade genom utgivaren Mikael Rothsten. När det gällde bakgrund och skäl för publicering hänvisade nwt.se till vad Karlskoga Tidning, genom utgiva­ren Catarina Forsberg, anfört i sitt svar.

Karlskoga Tidning hade i sitt svar anfört att NN hade kandiderat till kommun­fullmäktige i valet 2018. Det hade framkommit uppgifter om att hon, under ett annat namn än sitt eget, på Twitter spridit uppgifter som inte var förenliga med sitt politiska partis ståndpunkt.

I Karlskoga Tidnings svar framgick också bland annat att tidningen sökt NN in­för publiceringen, och att hon bett om att få läsa artikeln innan den publicerades i papperstidningen, vilket hon fått.

I nwt.se svar anfördes vidare att NN den 4 september 2018 tog kontakt med Mikael Rothsten. Hon framförde att artikeln på nwt.se innehöll felaktigheter och hon hade även synpunkter på vinkel och anslag. Samma dag ombads NN att pre­cisera vad felaktigheterna bestod i.

Den 5 september utvecklade NN sina synpunkter. Utgivaren sammanfattade dem i ett mail till henne:

”Så här tolkar jag dina synpunkter:

  1. Du förnekar att du står bakom X:s twitterkonto.
  2. Du är inte främlingsfientlig och/eller islamofob.
  3. Citatet om olyckan […] är felaktigt i artikeln. Rätt citat ska vara: ’Jag hoppas SD blir tillräckligt stora för att göra något åt förfallet’.
  4. Kommentaren att ’SD ska bli största partiet’ var inte din, utan skrevs av en följare.”

NN tog senare i mejlkonversationen tillbaka sitt förnekade av att stå bakom twitterkontot.

nwt.se vidhöll att kontot ”X” hade skrivit och delat inlägg som kunde klassas som främlingsfientliga eller islamofobiska. Citatet som NN hade synpunkter på hade ändrats den 5 september 2018 kl. 17.12.

Felaktiga uppgifter skulle rättas skyndsamt. nwt.se hade i mejlkonversationen med NN bemödat sig att försöka reda ut vilka eventuella felaktigheter som kunde bli föremål för korrigeringar. Det hade inte varit helt enkelt.

Det kunde tilläggas att NN vid flera tillfällen ändrat sitt namn på sitt twitter­konto. Då hade historiken också försvunnit. Delar av flödet kunde återskapas på sökmotorer och i publiceringsunderlaget fanns också viktiga skärmdumpar.

När det gällde citatet om SD kunde webbplatsen i efterhand inte visa att de ur­sprungliga uppgifterna var korrekta. Webbplatsen hade därför funnit för gott att ändra på det sätt som NN begärt. Ändringarna var av mindre karaktär och ändra­de inte artikelns innehåll i sak.

Anmälarens kommentar

Artikeln innehöll påhopp på henne och hennes åsikter som hon hade laglig rätt att framföra på grund av yttrandefriheten. Artikeln innehöll också flera lögner.

Hon hade påtalat för nwt.se att hon ändrat sitt användarnamn på Twitter efter uppmaning av Moderaterna. Hon hade således inte ”levt ett liv vid sidan av”.

Det var en godtycklig tolkning av inläggen att kalla dem ”invandrarfientliga” och ”islamofobiska”. Ingenting av det hon skrivit eller delat hetsade mot någon. Det var systemkritiska inlägg där hon ifrågasatte förd politik eller enskilda brott. Även satir och sarkasm förekom.

Hon hade hoppat av Moderaterna eftersom partiet tyckte att hon uttryckte sig för yvigt och att hennes åsikter inte passade in i den politik som partiet ville föra. Det hade räckt att skriva det.

Hon hade mejlat Karlskoga Tidning kommentarer på artikeln tre gånger innan publicering. Catarina Forsberg hävdade att bara ett mejl inkommit. nwt.se hade varit ovillig att ändra sakfel i texten.

Webbplatsen bröt grovt mot de pressetiska reglerna när den ljög ihop en historia som inte stämde och publicerade hennes namn.

Någon hade efter publiceringen kopierat hennes twitterprofil. Någon hade också kontaktat hennes jobb i syfte att få henne sparkad.

Hon ville att hela artikeln togs bort då den var missvisande och ämnad att för­störa hennes namn. Hon ville också att en ursäkt och en rättelse publicerades syn­ligt på webbplatsen.

Ytterligare skriftväxling

Webbplatsen anförde att NN begärt att uppgiften om att hon skrivit under pseu­donym skulle rättas den 5 september. Det var först när webbplatsen kunde visa att hon använt andra namn som hon tillstod detta.

Webbplatsen tillbakavisade också att den skulle ha varit ovillig att rätta sakfel. Tvärtom hade webbplatsen försökt reda ut vad NN ansett var sakfel, men det hade inte varit enkelt. Som framgick i svaret hade artikeln också ändrats.

När det gällde kontakter mellan NN och Karlskoga Tidning hänvisade nwt.se till Catarina Forsbergs svar i ärendet som gällde tidningen.

Anmälaren uppgav att nwt.se visste att hon ändrat användarnamnet efter hennes utträde ur Moderaterna eftersom hon inte längre ville förknippas med partiet. Hon hade alltså inte levt något dubbelliv. De vägrade dock att rätta detta.

Anmälaren uppgav i ett senare yttrande att hon använt sitt riktiga namn på Twitter fram till utträdet ur Moderaterna. Däremot hade hon ändrat användar­namnet några gånger, men endast för att hon ville ha ett roligare användarnamn.

Det var enkelt att fejka ett konto. Hon bifogade bilder för att exemplifiera det.

nwt.se hade inte publicerat hennes kommentar om att hon inte visste vilka rykten som florerade kring drunkningsolyckan och att hon inte delade tidningens åsikt att det hon delat var främlingsfientligt eller islamofobiskt.

PO:s bedömning

PO kan inte besluta att en webbplats ska publicera eller avpublicera något, utan PO:s uppgift är att pröva om vad som publicerats om en enskild person förorsa­kat honom eller henne en oförsvarlig publicitetsskada.

Den som kandiderar till kommunfullmäktige söker allmänhetens förtroende. Om kandidaten exempelvis uppger att den önskar att ett annat parti än det han eller hon tillhör ska bli stort finns det ett allmänintresse av att rapportera om det.

Vidare får den som väljer att uttrycka sina åsikter offentligt, exempelvis på Twitter, acceptera att dessa kan komma att granskas och kritiseras. Detta trots att yttrandefriheten är en grundlagsskyddad rättighet.

Mot bakgrund av detta finns det inget att invända mot att nwt.se skrivit om saken och att NN namngivits.

PO prövar inte om det webbplatsen publicerat är sant eller falskt. När en person namnges i ett nedsättande sammanhang är det emellertid av pressetisk betydelse att de uppgifter som presenteras kan beläggas.

Oavsett om NN har de åsikter som nwt.se tillskriver henne, innehåller inte arti­keln tillräckliga belägg för påståendena som förs fram.

I skriftväxlingen har nwt.se anfört att den har tillgång till skärmdumpar i sitt publiceringsunderlag.

Pressetiskt är det dock problematiskt att inte publicera underlag för det som påstås, när uppgifterna inte omfattas av källskydd. Detta eftersom läsaren inte på egen hand kan bilda sig en uppfattning av underlaget, utan får förlita sig på tidningens bedömning. Beroende på vad som påstås om den enskilde kan detta komma att skada honom eller henne.

I detta fall har nwt.se påstått att NN skrivit och delat inlägg som är islamofo­biska, främlingsfientliga och invandringsfientliga, utan att presentera belägg för det i artikeltexten. Det är klart klandervärda uppgifter som skadat NN på ett oför­svarligt sätt. För detta bör nwt.se klandras.

Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Anmälaren och tidningen har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning att nwt.se ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Pressens Opinionsnämnd klandrar Piteå-Tidningen
Karlskoga Tidning klandras för artikel om twittrande politiker