Exp nr 52/2007 Expressen TV

 

Nämnden ansåg att tidningen föregripit den rättsliga prövningen genom uttalandet att ett arrendekontrakt rivits upp olovligen, något som skulle avgöras i fastighetsdomstolen.

Publiceringen

I Expressens nätupplaga fanns den 14 november 2006 ett “TV-inslag” som handlade om en tvist på en namngiven plats mellan en fastighetsägare och två par som arrenderade mark av honom. Landsortsidyllen hade enligt reportern förvandlats till ett helvete för de två paren. Det uppgavs att det kontrakt som gällde fram till 2014 olovligen hade rivits upp. Nu krävdes mer än det dubbla. Tvisten skulle avgöras av fastighetsdomstolen. Fastighetsägaren som hade spärrat av vägen med en låst bom hade polisanmälts. Han hade sagt till den lokala tidningen att nycklar bara lämnades ut om det nya arrendet betalades. Arrendatorerna uttalade sig i inslaget. I bild visades hur reportern knackade på fastighetsägarens dörr men denne vägrade att öppna.

Anmälan

Fastighetsägarna anmälde inslaget till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Expressen hade filmat deras grind och hela vägen in på deras tomt, upp till deras hus och utanför deras dörr. Man kunde se hur reportern knackade på dörren. Alla i Sverige kunde se och höra deras kommentarer. Tidningen hade inte talat med dem och ändå lades det hela ut på nätet. De var djupt kränkta.

PO:s bedömning

I beslut den 15 januari 2007 avskrev PO ärendet med följande motivering.

Det korta reportaget handlade om en tvist om markutnyttjande mellan er som fastighetsägare på /platsen angiven/, och två familjer, vilka arrenderar mark av er. Ämnet har ett visst allmänintresse och ni får tåla det begränsade utpekandet. Framställningen kan sägas vara partisk till förmån för era missnöjda grannar. Bl a påstods att arrendekontraktet “olovligen” rivits upp av er. Det tillkom givetvis inte Expressens nätupplaga att föregripa den civilrättsliga bedömningen. Dock framgick det tydligt i slutet av inslaget att arrendetvisten skulle avgöras av fastighetsdomstolen i /orten angiven/. Jag drar också slutsatsen att ni, om ni så önskat, haft möjligheter att uttala er i reportaget och ge er syn på olika aspekter av den omstridda frågan. Expressen kan inte förebrås för att ni frivilligt avstod från att framträda i reportaget.

Handläggningen hos Pressens Opinionsnämnd

Fastighetsägarna har överklagat PO:s beslut. Familjerna lämnade helt felaktiga uppgifter, vilket innebar att ogrundade uppgifter publicerades. Framställningen är partisk till förmån för familjerna. Anmälarna har fått utså oförskyllt lidande på grund av publiceringen.

Tidningen har anfört att en marktvist av detta slag har ett nyhetsvärde. Inslaget gick endast att nå från Expressens lokala “sajt”. Uppgiften om att arrendekontraktet olovligen rivits upp hade Expressen tagit emot från en källa som det fanns fog att tilltro. För tittarna stod det fullständigt klart att tvisten inte var avgjord. Expressen har inte dömt anmälarna på förhand och de har inte drabbats av någon obefogad publicitetsskada.

Anmälarna har invänt att inslaget kunnat nås från Stockholm.

Ytterligare skriftväxling har förekommit.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Expressen har som PO påpekat genom att uppge att fastighetsägaren olovligen sagt upp kontraktet föregripit den rättsliga prövningen. Fastighetsägaren har härigenom lidit en publicitetsskada. Att programledaren påpekat att tvisten skulle komma att avgöras av fastighetsdomstolen uppväger enligt Opinionsnämndens mening inte publicitetsskadan. Tidningen borde också ha återgivit den andra partens ståndpunkt. Expressen skall därför klandras för att den genom inslaget åsidosatt god publicistisk sed.

Se & Hör klandrad för rubriker om separation och uppbrott
Nedsättande formulering i rättelse ledde till klander