Expressen bröt mot god publicistisk sed när tidningen förra hösten berättade att en busschaufför visat porrfilm i en skolbuss. Något som orsakat en oförsvarlig publicitetsskada för busschauffören.

Expressen, exp. nr. 112/2018, dnr. 17406

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Expressen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 7 mars 2018 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Expressen till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 26 oktober 2017 publicerade tidningen en artikel på sin webbplats med rub­riken Busschaufför visade porrfilm för skolbarn.

 Tidningen Norran hade rapporterat om att en busschaufför visat en porrfilm för barnen i bussen. Chauffören var nu tagen ur tjänst. En förälder hade till Norran sagt:

” – Det var rena porrfilmen. Mina barn blev helt förskräckta.”

Det var på onsdagen som busschauffören hade satt på en porrfilm som spelats upp på alla bussens tv-skärmar. Barnen var på väg hem till Y-orten [ortsnamn angivet] från X-skolan [namn angivet] i X-orten [ortsnamn angivet]. Barnen ska ha varit i mellan- och högstadieålder.

Busschauffören som körde för Bussbolaget X [namn angivet] hade tagits ur tjänst. Bussbolagets vd hade till Norran bland annat sagt att han var chockad och förbannad och att han ”inte trodde att man som vuxen kunde ha så dåligt om­döme”.

Skolledningen hade polisanmält händelsen efter att elever och vuxna berättat om vad som hade hänt. Rektorn ansåg att det var en film med ett olämpligt innehåll som var kränkande.

Det oklart hur länge porrfilmen hade spelats. Rektorn trodde inte att den hade spelats hela resan eftersom det fanns andra vuxna på bussen.

Anmälan

Publiceringarna anmäldes av busschauffören genom ombud.

Det var enkelt att identifiera vem den utpekade busschauffören var. Det fanns bara en anställd vid det angivna bolaget som hade till uppgift att köra skolbarnen mellan X-orten och Y-orten.

Tidningen hade inte tagit reda på vilken film det rörde sig om eller hur länge filmen hade visats. Det gick att tolka artikeln som att filmen visades under hela färden.

Polisanmälan var under utredning och ingen var dömd för något brott. Tidningen hade utifrån hur texten formulerats gjort påståendena till sanning.

Tidningen hade orsakat ett enormt psykiskt lidande för busschauffören och hans familj genom att man hängde ut honom som en sexuell förbrytare. I kommenta­rerna till artikeln beskrevs han som ett potentiellt rovdjur som skulle ge sig på barn. Även arbetsgivarens uttalanden speglade denna bild.

Artikeln visade att reportern hade en bristande kompetens för sitt yrke och en slarvig och nonchalant attityd inför konsekvenserna att publicera uppgifter innan sanning och fakta hade kommit fram.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom administrativa redaktionschefen Lina Modin.

För att bedöma en eventuell publicitetsskada var händelseförloppet av betydelse. Tidningen publicerade artikeln ett dygn efter att Norran hade publicerat uppgif­terna.

En busschaufför hade anklagats för att ha visat en film med porrscener för minderåriga barn. En förälder hade uttalat sig i Norran och vittnat om att barnen tagit illa vid sig. Skolledningen hade polisanmält händelsen efter att föräldrar och barn berättat om den. Bussbolaget hade tagit föraren ur tjänst och inlett en intern­utredning. Föräldrar, rektor och vd hade alla vidtagit en rad åtgärder.

Det som därefter blev känt satte uppgifterna om händelsen på bussen i ett annat ljus.

Den 1 november 2017 rapporterade Folkbladet Västerbotten att polisen hade genomfört en utredning och att alla misstankar var avskrivna. Utredningen hade visat att det inte var en porrfilm, utan en film tillåten från 11 år. Initiativet till filmvisningen hade kommit från en annan elev och inte från chauffören. Buss­bolaget kom fram till samma sak i sin utredning. Vd:n var dock fortsatt kritisk till händelsen eftersom det inte var tillåtet att visa film i bussar som körde linjetrafik.

Expressen publicerade samma dag en uppföljande artikel. Av den framgick att busschauffören hade friats från alla misstankar, att polisutredningen hade lagts ner, att filmen var en romantisk komedi och att filmen hade startats av barnen.

Tidningen hade infogat en länk till den uppföljande artikeln under den första arti­keln. Rubriken i den första artikeln uppdaterades till Busschaufför anklagades för att ha visat porrfilm för barn.

Nyhetsrapportering var att i varje steg bekantgöra läsarna för händelser av in­tresse. När nya saker tillkom hörde det till nyhetsarbetets grunder att komplettera och följa upp.

Tidningen ansåg att rapporteringen var rimlig och ansvarsfull.

Busschauffören namngavs inte i tidningen. Att de inblandade i händelsen visste vem busschauffören var berodde inte på tidningen, utan var en följd av att de i så fall redan hade kunskap om de aktuella uppgifterna. Inget nytt hade tillkommit genom Expressens publicering som var baserad på Norrans artikel. Den som sak­nade förkunskap kunde inte identifiera föraren genom att läsa Expressens artikel i den form den hade mellan den 26 oktober och den 1 november 2017.

Expressen hade gott fog för uppgifterna såsom de var beskrivna och underbyggda den 26 oktober 2017. Tillräcklig hänsyn togs till busschauffören. Hans identitet röjdes inte för någon ny krets. Tidningen följde omedelbart upp när fler och nya uppgifter blev kända. Tidningen hade också samtidigt ändrat i den första publice­ringen.

Tidningen bifogade artikeln från den 1 november 2017. Artikeln hade rubriken Anmäld porrfilm var romantisk komedi.

Tidningen bifogade också den uppdaterade versionen av artikeln från den 26 oktober 2017. I slutet av artikeln skrev tidningen: Uppdatering: Buss­chauffören har blivit friad från alla misstankar om brott. Filmen som visades var en romantisk komedi och sattes på av barnen själva.” Tidningen länkade också till den senare publiceringen.

Anmälarens kommentarer

Anmälaren vidhöll vad som anförts i anmälan och framförde därutöver bland annat följande:

Att händelseförloppet, enligt tidningen, hade stor betydelse fråntog inte tidningen dess ansvar. Tidningen hade inte noga övervägt konsekvensen av publiceringen.

Tidningen ansåg att omständigheten att någon var anklagad var tillräcklig grund för att publicera ett rykte. Ingen person var dömd innan rättsinstanserna hade sagt sitt. I detta fall hade tidningen brustit.

Tidningen hade inte kontrollerat sanningshalten i den artikel som tidningen hade gjort en rewrite på. Tidningen påstod vidare att det som inträffat före publice­ringen faktiskt var sant. Det fanns endast en misstanke om att en porrfilm hade visats. Tidningen fick det att framstå som att det var ett faktum.

Busschauffören hade förorsakats en publicistisk skada då det var ett litet sam­hälle i en bygd där alla kände alla. Tidningen hade inte förstått vad publiceringen av uppgifterna i artikeln innebar på en liten ort som X-orten.

Det var ett litet företag med chaufförer som var knutna till löpande uppdrag med bland annat terminsbunden skolskjuts.

Ytterligare skriftväxling

Tidningen

Tidningen svarade att Norran var en seriös dagstidning och en tillförlitlig källa i sammanhanget. Uppgifterna i Norran var vid tiden för publiceringen såvitt känt inte vederlagda.

Anmälaren

Norran kunde inte anses vara en seriös eller tillförlitlig dagstidning. Detta bland annat eftersom Norran också borde ha sökt fler källor inför publiceringen.

Expressen lästes över hela landet och fick även genomslag i orter som X-orten och Y-orten.

PO:s bedömning

Det ingår inte i PO:s uppdrag att pröva journalisters kompetens eller hur de age­rar i sin yrkesroll då detta är en fråga om yrkesetik.

Det finns inte någon skyldighet för en tidning att avvakta med en publicering till dess en fällande dom finns eller underlåta att rapportera om exempelvis anmäl­ningar. Enligt de pressetiska reglerna ska dock tidningen bland annat ta hänsyn till att det kan finnas flera skäl till att en händelse anmäls.

Den som har i uppdrag att köra barn till och från deras skola har en förtroende­ställning gentemot föräldrar, skola och kommun. Detta innebär att det varit moti­verat av allmänintresset för tidningen att skriva om det inträffade.

Allmänintresset av chaufförens identitet är emellertid begränsat. Detta, tillsam­mans med att det rör sig om allvarliga anklagelser i artikeln, innebär att tidningen måste iaktta ett stort mått av försiktighet för att undvika att de inblandade pekas ut för en större krets.

Tidningen har i det här fallet publicerat följande identifierande uppgifter:

  • Busschauffören är en man.
  • Det rör sig om en skolbuss som kört mellan X-skolan i X-orten och Y-orten.
  • Busschauffören är anställd av Bussbolaget X.

Uppgifterna får anses vara svagt utpekande. Anmälaren har dock påpekat att det endast är han som kör den aktuella sträckan. Det skulle kunna innebära att utpe­kandet förstärks, under förutsättning att den som läser artikeln också har känne­dom om den omständigheten.

Allmänheten tar idag i stor utsträckning del av nyheter via internet. Att artiklar publiceras på internet innebär också att de får en annan spridning än vad som tidigare var fallet när de endast publicerades i tryckt form. Personer kan i större utsträckning än tidigare ta del av lokala nyheter från andra orter än bostadsorten.

Det kan exempelvis vara nyheter som rör en tidigare bostadsort. Detta måste sär­skilt en rikstäckande tidning som Expressen beakta. Till skillnad från en lokal­tidning, vars webbplats huvudsakligen besöks av personer som bor i tidningens spridningsområde, har Expressens webbplats läsare över hela landet.

Det finns ingen anledning att tro att tidningen haft för avsikt att peka ut anmäla­ren. Det rör sig emellertid om en publicering på tidningens webbplats som poten­tiellt får stor spridning. Uppgifterna i artikeln och omständigheten att det endast är anmälaren som kör den aktuella sträckan innebär sammantaget att det varit möjligt för en krets som är större än de som annars haft kännedom om det inträf­fade att förstå vem artikeln handlar om.

För pressetiskt klander krävs att det publicerats kränkande uppgifter om en ut­pekad person. Det ingår inte i PO:s uppdrag att pröva vad som är sant eller falskt i en publicering. Oavsett vilka belägg tidningen hade vid tiden för publiceringen, är uppgifter om att en busschaufför spelat upp en porrfilm för barn nedsättande för den omskrivne.

De utpekande uppgifterna i förening med påståendet om att busschauffören ska ha visat en porrfilm har förorsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada. Det är bra att tidningen publicerat uppgifter om vad som framkommit senare. Detta kan emellertid inte i rimlig utsträckning mildra den publicitetsskada busschauf­fören drabbats av.

Mot denna bakgrund hänskjuts ärendet till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Såväl tidningen som anmälaren har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd, som instämmer i PO:s bedömning, vill särskilt framhålla följande. Vid alla publiceringar – även sådana som automatpubliceras – är det den ansvarige utgivaren för tidningen som bär det fulla ansvaret. I detta ligger även att låta den utpekade komma till tals.

Pressens Opinionsnämnd klandrar Metro
Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet