Pressens Opinionsnämnd klandrar Sigtunabygden för att ha brutit mot god publicistisk sed i samband med publiceringen av en artikel som innehöll felaktiga uppgifter om kommunalrådet Ibrahim Khalifa. PO menar att publicitetsskadan begränsades genom att tidningen tog bort den felaktiga uppgiften i samband med publiceringen av anmälarens kommentar. Men rättelsen infördes inte tillräckligt snabbt. Dröjsmålet har förorsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada för vilken tidningen klandras.

Sigtunabygden, exp. nr. 15/2018, dnr. 66/2017

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Sigtunabygden för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Genom beslut den 20 oktober 2017 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Sigtunabygden till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

I en artikel som publicerades kl. 07.28 den 26 april 2017 med rubriken Kommunalrådet i blåsväder (den anmälda artikeln) skrev Sigtunabygden om ett inslag i SVT:s Uppdrag Granskning (UG) som skulle sändas senare samma dag.

UG hade granskat tre ärenden som väckt frågor om vänskapskorruption inom Sigtuna kommun. En av huvudpersonerna i granskningen var det socialdemo­kratiske kommunalrådet Ibrahim Khalifa. En annan var en entreprenör (A) som under kort tid suttit i Sigtunas kommunfullmäktige.

A namngavs av UG men inte av tidningen. Ibrahim Khalifa hade tidigare varit kommunstyrelsens ordförande. Om deras påstådda samröre skrev tidningen:

”[Ibrahim Khalifa] och den person som misstänks för att driva den illegala spel­verksamheten i Sigtuna kommuns lokaler […] finns båda med i tre ärenden som ifrågasätts och tidigare har ifrågasatts av andra politiker i kommunen.’”

Tidningen hade skrivit om ärendena tidigare. Det handlade om:

  • Kommunens lokaler nära Valstaskolan som misstänktes användas hyresfritt som illegal spelklubb.
  • En pizzeria som uppförts utan tillstånd.
  • Ett bostadsprojekt där ett byggbolag skulle ha fått ensamrätt att planera ett bostadsområde.

UG hävdade att Ibrahim Khalifa sidsteppat kommunens tjänstemän i de tre ärendena. Tidningen citerade vad UG skrivit på sin webbplats:

”’Kommunens högste politiker har kört över tjänstemännen i tre ärenden. Gemensamt för fallen är två socialdemokratiska namn: Ibrahim Khalifa och entreprenören.., skriver UG på sin webbsajt”.

Om bostadsprojektet skrev tidningen i den ursprungliga versionen av artikeln:

”Bolaget ägdes under 2016 till hälften av samme person som står bakom den misstänkta illegala spelklubben [A] och enligt UG har Ibrahim Khalifa tidigare varit delägare i samma företag.”

Kl. 09:18 publicerade tidningen en artikel, som här endast redogörs för som bak­grund, med rubriken ”Vad menas med maffiastyre?”. I en kommentar menade Ibrahim Khalifa att det var svårt att uttala sig om ett program som inte sänts. Han anförde vidare:

”Det är väldigt allvarliga anklagelser som riktas mot mig i förhandsvisningen. Går man ut med sådana uttalanden i TV förutsätter jag att det finns bevisning. Jag skulle också vilja veta vad som menas med att vi har maffiastyre i kommu­nen, förekommer sådant förutsätter jag att detta påtalats till polis och revisorer.”

Även Socialdemokraterna i Sigtuna uttalade sig i artikeln med rubriken ”Vad menas med maffiastyre?”. Man såg att ”allt inte har varit bra historiskt”, men menade samtidigt att Ibrahim Khalifa visat handlingskraft genom att bland annat ta tag i problemet med barackerna i Valsta som skulle rivas. Det finns alltid arbetssätt och rutiner som kan förbättras, avslutade partiet uttalandet.

I en uppdaterad version av den anmälda artikeln, som publicerades senare på dagen, var uppgiften om Ibrahim Khalifas delägarskap borttagen. En rättelse publicerades också där tidningen skrev att uppgiften ”som låg ute en kort stund under onsdagsmorgonen” var felaktig.

I den anmälda artikeln beskrev kommunalrådet NN [namn angivet] (X) [partibeteckning angiven] förslaget till bostadsprojektet som oproffsigt och mycket dåligt. Han var kritisk till att Ibrahim Khalifa ändå höll fast vid det.

Artikeln avslutades med en redovisning av Ibrahim Khalifas svar på tre frågor om den illegala spelklubben som tidningen tidigare ställt. Frågorna handlade framförallt om varför kommunen stoppat en planerad avhysning av lokalens hyresgäster.

Tidningen uppgav att Ibrahim Khalifa söktes för ytterligare svar angående de uppgifter som framkommit i UG:s granskning.

Anmälan

Ibrahim Khalifa anmälde artikeln med rubriken Kommunalrådet i blåsväder och vände sig särskilt mot uppgiften om att han varit delägare i A:s bolag.

Uppgiften var felaktig och innebar att han skulle varit delägare i ett bolag som inkommit med förslag om ett bostadsprojekt som kommunen gått vidare med. Det var en grov anklagelse och ett utpekande av honom som brottslig.

När han påtalade felaktigheten för tidningen fick han till svar att uppgiften kom från UG. UG var dock tydliga med att man inte påstått eller antytt något sådant.

Konfronterad med detta valde tidningen att ta bort uppgiften. Samtidigt skrevs en ny artikel där det påstods att han dementerat uppgiften. Tidningen gav därmed anklagelsen ytterligare spridning. Först efter arbetsdagens slut publicerades en rättelse.

Uppgiften om hans delägarskap – och därmed ett påstående om att han drog per­sonlig vinning av sitt agerande som kommunalråd – gav artikeln en helt annan karaktär.

När rättelsen publicerades hade han redan förorsakats en oförsvarlig publicitets­skada.

Tidningens svar

Genom sin ansvarige utgivare, Roger Berglund, bestred tidningen att det som publicerats stod i strid med god publicistisk sed.

Det fanns ett stort allmänintresse i att granska misstänkta intressekonflikter mellan kommunen och närings- och föreningslivet i Sigtuna.

Bland annat fanns det uppgifter om det bolag som skulle ha lagt förslag till fram­tida byggprojekt i kommunen. Tidningen gjorde en rewrite av SVT:s uppgifter, vilket man tydligt angav.

Som ansvarigt kommunalråd ville inte anmälaren bli intervjuad i frågan. Från och med publiceringsdagen gjorde han sig oanträffbar. Tidningen sökte honom förgäves flera gånger.

När anmälarens sekreterare påtalade att uppgiften var felaktig avpublicerades den omedelbart. Frågan från tidningen om att få intervjua och prata med Ibrahim Khalifa om uppgifterna avvisades.

Med anledning av att UG:s program skulle sändas på kvällen kom anmälaren senare under dagen med ett skriftligt uttalande genom sin sekreterare. Tidningen refererade uttalandet och gav Ibrahim Khalifa möjlighet att tydligt dementera den uppgift som tagits bort på morgonen. Senare samma dag publicerades också en rättelse efter ytterligare önskemål från honom.

Anmälarens kommentar

Ibrahim Khalifa vidhöll att den anklagelse som riktats mot honom var allvarlig. Tidningen borde ha kontrollerat dess sanningshalt före publicering.

Uppgiften om hans delägarskap i A:s bolag kom inte från UG. Tvärtom demen­terade SVT den uppgiften. Tidningens agerande visade på bristande faktakoll.

Han delade inte tidningens beskrivning av händelseförloppet under publicerings­dagen. I motsats till vad tidningen påstod i sitt svar var den tydlig med att en rättelse inte skulle publiceras. I stället skrevs en ny artikel om att det var hans sekreterare som dementerade uppgifterna.

Först kl. 18.14 meddelade tidningen att man lagt in en rättelse. Rättelsen borde rimligen ha gjorts samtidigt som uppgiften togs bort.

Tidningens påstående om att han inte ställt upp på en intervju eller på annat sätt gjort sig oanträffbar var irrelevant för sakfrågan.

Av PO vidtagen åtgärd

Inför beslutet har PO frågat tidningen:

  • Om den ursprungliga publiceringen uppdaterats till en version där anmälaren dementerat uppgiften om delägarskap i A:s bolag.
  • Vilken tid rättelsen publicerades.

Tidningen har, genom Roger Berglund, svarat att uppgifterna om Ibrahim Khalifas delägarskap i A:s bolag dementerades i den ursprungliga artikeln och att det inte går att se vilken tid artikeln har uppdaterats eftersom flera uppdateringar har gjorts.

PO:s bedömning

En viktig uppgift för pressen är att granska hur ledande kommunpolitiker sköter sina uppdrag. Som förtroendevald får man tåla kritik och att ageranden i enskilda ärenden ifrågasätts.

Även för offentliga personer gäller dock som pressetisk utgångspunkt att de ska beskrivas på ett rättvisande sätt. I ärendet är klarlagt att Ibrahim Khalifa felaktigt pekats ut som tidigare delägare i A:s bolag.

A utmålas i artikeln som huvudman för en illegal spelklubb. Påståendet om an­mälarens tidigare delägarskap i A:s bolag innebär därmed en direkt koppling mellan honom och en person som utpekas som kriminell. Rapporteringen om misstänkt vänskapskorruption i två ytterligare ärenden förstärker intrycket av ett samröre mellan de två.

Politiken är en förtroendebransch och att som kommunalråd förknippas med brottslighet är allvarligt. Slutsatsen i denna del är därför att Ibrahim Khalifa kopplats till A på ett sådant sätt att en allvarlig publicitetsskada uppstått. Frågan är om publicitetsskadan är oförsvarlig.

Av betydelse vid den bedömningen är hur tidningen agerat efter den ursprungliga publiceringen. Det ska framhållas att det ur pressetisk synpunkt är viktigt att tidningen strävar efter att publicera korrekta uppgifter. Om det ändå av misstag blir fel, bör tidningen skyndsamt rätta uppgiften.

Av den ursprungliga artikeln framgår inte att Ibrahim Khalifa skulle ha demen­terat uppgiften om delägarskap. I den kommentar som publicerades senare på morgonen uppger anmälaren att det är ”väldigt allvarliga anklagelser som riktas mot honom i förhandsvisningen”. Han tycks dock uttala sig om UG:s program och inte tidningens uppgifter. Det kan inte anses duga som en dementi i samman­hanget.

I ärendet är inte heller klarlagt när rättelsen publicerades. På fråga har tidningen inte kunnat redogöra för när rättelsen infördes. Anmälaren har uppgett att han meddelades om rättelsen först efter arbetsdagens slut. Enligt tidningen fördes rättelsen in ”senare samma dag”.

Mot denna bakgrund finner PO att publicitetsskadan förvisso begränsades genom att den felaktiga uppgiften togs bort i samband med att anmälarens kommentar publicerades. Av vad som framkommit i ärendet kan tidningen emellertid inte anses ha skyndsamt infört en rättelse. Tidningen har därmed inte vidtagit till­räckliga åtgärder för att begränsa publicitetsskadan.

Dröjsmålet har förorsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada för vilken tidningen bör klandras.

Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Tidningen har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Pekade felaktigt ut politiker som misstänkt för brott (Göteborgs-Posten)
Alltför detaljerat om misstänkt våldtäkt