Pressens Opinionsnämnd klandrar Sydöstran för att genom oreserverade påståenden ha pekat ut Björn T Nurhadi som abort- och flyktingmotståndare. PO konstaterar att de två ståndpunkter som tidningen knyter till Björn T Nurhadi är politiskt kontroversiella. De saknar dessutom stöd i såväl artikel som yttranden till PO. Björn T Nurhadi har därmed tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada.

Sydöstran, exp. nr. 118/2017, dnr. 53/2017

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Sydöstran för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Genom beslut den 24 augusti 2017 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Sydöstran till Pressens Opinionsnämnd (PON).

POs beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 27 mars 2017 klockan 12:47 publicerade Sydöstran.se en artikel med rubriken Abort- och flyktingmotståndare ny SD-ordförande.

Artikeln handlade om att Björn Nurhadi, som valts till ordförande för Sverigedemokraterna i Blekinge. Enligt ingressen tyckte han att barnmorskor skulle slippa vara med vid aborter och att flyktingar inte skulle få tolkhjälp.

Han var också gruppledare för SD i landstinget. Där hade han gjort sig känd för två utspel. I en motion hade han krävt att barnmorskor skulle få slippa att vara med vid aborter om det stred mot deras samvete. Motionen hade avslagits.

I en annan motion hade Nurhadi föreslagit att patienter som behövde språktolk skulle få betala för det själva. Motiveringen hade varit att ”vi vill att folk ska lära sig svenska språket”. Även den motionen hade avslagits.

Klockan 21:28 samma dag uppdaterades rubriken till Mot aborter och tolkhjälp – ny SD-ordförande vald.

Anmälan

Publiceringen anmäldes av Björn Nurhadi. Han vände sig mot formuleringen i ursprungsrubriken. Han var inte mot aborter och inte heller flyktingmotståndare.

När det gällde aborter var han för en lagstiftning om fri abort, precis som hans parti. Det var en annan sak att han ansåg att personal, som till exempel av personliga skäl inte ville utföra aborter, skulle slippa att göra det. Deras yrkeskunnande kunde utnyttjas på annat sätt.

Angående flyktingar var det inte flyktingmotstånd att kräva självfinansiering av tolkkostnaderna. Han ansåg att tolkar var mycket viktiga för att vården skulle kunna ge korrekt vård till personer som inte talade svenska. Vad han vände sig emot var kostnaderna och hans förslag hade gällt tolkkostnader vid icke akuta ärenden.

Att han utmålats som flyktingmotståndare, abortmotståndare och motståndare till tolkhjälp hade skadat hans anseende kraftigt.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom sin utgivare, Gunnar Svensson, att båda rubrikerna hade täckning i texten. Han manade till läsning av tidigare artiklar om anmälaren och bifogade en länk (http://www.sydostran.se/karlskrona/inget-undantag-for-barnmorskorna/).

Utgivaren menade även att det knappast behövde bevisas att en ledande Sverigedemokrat var något annat än motståndare till flyktingar.

Anmälarens kommentar

Anmälaren kommenterade artikeln som utgivaren hänvisat till och menade, tvärt emot denne, att artikeln visade att han inte var abortmotståndare. Han underströk åter att han var för fri abort.

Han hade gått med i Sverigedemokraterna för att han ville hjälpa så många flyktingar i världen som möjligt. Man var inte en flyktingmotståndare för att man inte ville ha samma volymtillströmning till Sverige som en del andra partier.

Han och hans parti hade länge velat öka antalet kvotflyktingar till Sverige och länge lagt ut mest pengar i sin riksbudget för att hjälpa flyktingar i krisernas närområden.

PO:s bedömning

Anmälaren vänder sig mot att bli kallad abortmotståndare och flyktingmotståndare. Han säger sig vara för fri abort och positiv till fler kvotflyktingar och ökat stöd till flyktingar i krisernas närområden.

Vad han fört fram är att barnmorskor bör ha rätt att, av samvetsbetänkligheter, få avstå från att utföra aborter. När det gäller tolkhjälp är han positiv till sådan, eftersom vårdgivaren måste förstå sin patient. Men att om det inte är ett akut ärende bör patienten själv stå för tolkkostnaden. Ingen av dessa ståndpunkter motiverar, enligt anmälaren, tidningens rubriker.

De två ståndpunkter som tidningen knyter till anmälaren är politiskt kontroversiella. Såväl abort- som flyktingfrågan har vid en rad tillfällen lett till omfattande debatt i offentligheten.

När det gäller kontroversiella ställningstaganden hos till exempel en politiker, är det tidningens skyldighet att ge en så korrekt beskrivning som möjligt. Att tillskriva någon en politisk ståndpunkt som han eller hon inte har kan medföra en allvarlig skada för den berörde.

Inom opinionsjournalistiken finns ett visst utrymme för skribenter att göra egna tolkningar av vad en politiker för fram. På nyhetsplats är det utrymmet avsevärt mindre. I det här fallet rör det sig om en nyhetsartikel.

Texten har fått två rubriker på Sydöstrans webbplats:

  • Abort- och flyktingmotståndare ny SD-ordförande

och

  • Mot aborter och tolkhjälp – ny SD-ordförande vald

Båda dessa rubriker innehåller oreserverade påståenden om att anmälaren är motståndare till abort. I det ena fallet kombinerat med att han är flyktingmotståndare och i det andra att han är emot tolkhjälp.

Tolkhjälp är ett ord som kan tolkas på flera sätt. Det kan innebära att man får hjälp av en tolk att göra sig förstådd. Men begreppet ”hjälp” kan även tolkas som att man får hjälp med ersättningen för denna tjänst.

Därför är grunden svag för att kritisera tidningen för ordet ”tolkhjälp”, men påståendena om abort- och flyktingmotstånd saknar stöd i såväl artikel som yttranden till PO.

Den tidigare artikel som utgivaren hänvisar till ger inte underlag för att påstå att anmälaren är abortmotståndare. Utgivarens påstående att man knappast behöver bevisa att en framträdande Sverigedemokrat är något annat än en flyktingmotståndare, är ett generellt uttalande som inte säger något substantiellt om anmälarens hållning i frågan.

I den debatt som förts i offentligheten om en samvetsklausul för barnmorskor har det hävdats att de som driver frågan har en dold agenda. Att de egentligen är abortmotståndare, men inte vågar eller vill tala om det. Den tanken förs även fram i den tidigare artikel i Sydöstran, som utgivaren hänvisar till och anmälaren kommenterar.

Detta är emellertid ett politiskt argument, ett påstående som grundar sig på slutsatser snarare än faktaunderlag. I PO:s uppdrag ingår inte att ta hänsyn till politiska argument, utan bedöma det som tidningen faktiskt publicerat och vad som framkommer under utredningen.

Mot den bakgrunden finner jag att Sydöstran pekat ut anmälaren som abort- och flyktingmotståndare utan att det varit motiverat. Anmälaren har därmed tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada för vilken tidningen bör klandras.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken anmälaren eller tidningen har yttrat sig till nämnden i sak.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd gör samma bedömning som PO och finner skäl att klandra tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Utpekad påstods ha luktat alkohol och kört bil
Insinuant rubrik var otillbörligt intrång i privatlivet (Hänt Extra)