Instruktion för Allmänhetens Pressombudsman (PO)

Uppdaterad 2019-05-13

§ 1
Allmänhetens Pressombudsman (PO) har till uppgift att råda och bistå enskilda som känner sig förfördelade av publicitet rörande material som omfattas av utgivaransvaret enligt TF och YGL i periodisk skrift och Internetpubliceringar, på eget initiativ eller efter anmälan undersöka avvikelser från god publicistisk sed, eventuellt hänskjuta sådana ärenden till Pressens Opinionsnämnd (PON) för avgörande samt genom opinionsbildning verka för god publicistisk sed.
Ifråga om Internetpubliceringar har PO:s uppgift följande begränsningar:
a) Granskningen skall avse Internetpubliceringar från företag som är representerade i Pressens Samarbetsnämnd och från företag som till PO/PON anmält att man ansluter sig till det pressetiska systemet.
b) Granskningen skall omfatta sådana Internetpubliceringar som avses i 1 kap. 3 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, samt i 1 kap. 4 § första stycket YGL under förut­sättning att de tillhandahålls på sätt som avses i 2a) eller c) i samma stycke.
c) Granskningen omfattar även anmälningar mot publiceringar på konton i sociala medier om kontot tillhör företaget eller, i tillämpliga fall, annan som omfattas av punkten a) ovan.
d) Granskningen gäller endast sådana Internetpubliceringar som utgivaren kan kontrollera.

§ 2
Anmälan skall vara skriftlig. Om den gäller en Internetpublicering skall utskrift av avsedd publicering bifogas.

§ 3
PO skall skyndsamt försöka lösa tvister mellan enskilda och tidningar, som orsakats av publicitet, genom att på ett tidigt stadium erbjuda medlande och rådgivande tjänster. I förekommande fall skall PO genom direkt hänvändelse till berörd tidning snabbt söka åstadkomma beriktigande eller skäligt utrymme för genmäle för den förfördelade.
Vad som sägs i första stycket gäller även tvister i anledning av sådana Internetpubliceringar som avses i § 1.

§ 4
Vid avgörande av fråga huruvida ett ärende skall hänskjutas till Pressens Opinionsnämnd (PON) skall PO främst grunda sin bedömning på följande omständigheter:
a) Det skall finnas skälig grund för anmälan.
b) Det skall vara av betydelse med hänsyn till etiska principer och den skada som ett meddelande kan tänkas ha vållat någon att anmälan prövas av nämnden.
c) Anmälan måste avse en artikel som är relativt aktuell.
Finner PO att ovan nämnda omständigheter inte föreligger skall ärendet avskrivas. Hänsyn bör därvid tagas till om tillfredsställande rättelse eller genmäle publicerats.
Anmälan till PO kan upptagas till prövning endast om den avser artikel eller Internetpublicering som publicerats inom tre månader före dagen då anmälan inkom, såvida icke särskilda skäl föreligger. PO skall regelbundet informera ordföranden i nämnden om sin verksamhet.

§ 5
PO skall inhämta skriftligt medgivande från den närmast förfördelade innan han – efter anmälan från annan än den direkt förfördelade eller på eget initiativ – hänskjuter ett ärende till opinionsnämnden.

§ 6
Anmälan, som ingivits till ombudsmannen men av denne lämnats utan åtgärd, kan av anmälaren inom en månad från tidpunkten för beslutet hänskjutas till nämnden under förutsättning att saken rör anmälaren själv.
Klagomål från anmälare, som inte berörs av den påtalade publiceringen må icke av anmälaren föras vidare till opinionsnämnden.

§ 7
Det förutsätts att företag vars tidning eller Internetpublicering anmälts på uppmaning av PO inkommer med erforderligt antal exemplar av tidning där den anmälda artikeln införts eller om möjligt utskrift av den anmälda Internetpubliceringen.

§ 8
Utöver vad ovan i §§ 1 – 5 angivits såsom uppgifter för PO har denne att i förekommande fall lämna allmänheten upplysningar i pressetiska frågor. Sådan rådgivning skall vara kostnadsfri.
PO skall vidare i möjligaste mån medverka i allmän upplysningsverksamhet rörande frågor inom det pressetiska området. Häri innefattas medverkan i form av föredrag, artiklar m m i facktidskrifter och andra publikationer samt, om så erfordras, även inom ramen för journalistutbildningen.

§ 9
Till PO bör utses en person med särskilda insikter inom området för pressetik. Hänsyn bör även tagas till vederbörandes journalistiska erfarenheter.
PO utses av ett kollegium bestående av chefsjustitieombudsmannen, ordföranden i Sveriges Advokatsamfund samt ordföranden i Pressens Samarbetsnämnd och anställes hos Pressens Samarbetsnämnds Delegation för Allmänhetens Pressombudsman som inrättas och finansieras av PK, SJF, TU ‒ Medier i Sverige och Sveriges Tidskrifter.
Tjänstgörings- och avlöningsförhållanden fastställes i särskilt kontrakt mellan PO och Delegationen. PO tillsättes för en mandatperiod på tre år. Har uppsägning ej skett senast ett år före mandatperiodens utgång från Delegationens sida eller ett halvt år före periodens utgång från PO:s sida, förnyas mandatet automatiskt med en ny treårsperiod. För varje ny mandatperiod gäller samma uppsägningsperiod som för den första perioden.

§ 10
PO må icke utan Delegationens vetskap och medgivande åtaga sig uppdrag utanför de i § 8 omnämnda områdena.

§ 11
Fråga om ändring av denna instruktion avgöres av Pressens Samarbetsnämnd.