Stadgar för Pressens Opinionsnämnd

Giltiga fr.o.m. 2019-05-13

§ 1
Pressens Opinionsnämnd (PON) behandlar ärenden som gäller tillämpningen av god publicistisk sed.

Nämnden har att fritt pröva innebörden av detta begrepp. Nämnden prövar sådana ärenden rörande material som omfattas av utgivaransvaret enligt TF och YGL i all periodisk press som genom abonnemang eller lösnummerförsäljning eller på annat sätt är tillgänglig för envar.

Nämnden prövar också ärenden rörande Internetpubliceringar med följande begränsningar:

a) Granskningen skall avse Internetpubliceringar från företag som är representerade i Pressens Samarbetsnämnd och från företag som till PO/PON anmält att man ansluter sig till det pressetiska systemet.

b) Granskningen skall omfatta sådana Internetpubliceringar som avses i 1 kap. 3 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, samt i 1 kap. 4 § första stycket YGL under förut­sättning att de tillhandahålls på sätt som avses i 2a) eller c) i samma stycke.

c) Granskningen omfattar även anmälningar mot publiceringar på konton i sociala medier om kontot tillhör företaget eller, i tillämpliga fall, annan som omfattas av punkten a) ovan.

d) Granskningen gäller endast sådana Internetpubliceringar som utgivaren kan kontrollera.

§ 2
Nämnden kan uppta ärenden efter anmälan av Allmänhetens Pressombudsman eller efter anmälan, som ingivits till denne och som denne hänskjutit till nämnden.

Anmälan, som ingivits till ombudsmannen men av denne lämnats utan åtgärd, kan av anmälaren hänskjutas till nämnden under förutsättning att saken rör anmälaren själv.

Enskild person kan vara anmälare. Anmälningar från företag, organisationer och myndig­heter bör i allmänhet prövas endast om det gäller rättelse eller genmäle.

§ 3
Nämnden har rätt att i särskilda fall pröva ärenden även under andra förutsättningar eller i annan ordning än vad som ovan sagts. Nämnden avgör också huruvida ett anmält ärende skall upptas till behandling eller ej.

Nämnden har vidare rätt att, även efter påbörjad handläggning, visa ett ärende ifrån sig.

Verkställande av utredningar i mera allmän mening ingår inte i nämndens uppgift.

§ 4
Nämndens avgöranden är offentliga.

§ 5
Nämnden består av en ordförande, en förste, en andre, en tredje vice ordförande samt fjorton ledamöter.

Nämnden är uppdelad i två avdelningar, vardera avdelningen bestående av en ordförande eller vice ordförande och sju ledamöter. Med iakttagande av föreskrifterna i 8 § första stycket, bestäms genom lottning ledamöternas placering i avdelningarna för ett halvår i taget. Avdelningarna är lika behöriga att behandla de ärenden som PON handlägger. För ledamöterna finns sammanlagt fjorton suppleanter, vilka var och en inträder vid förfall för sådan ledamot i någon av avdelningarna som utsetts i samma ordning som suppleanten.

§ 6
Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen och Sveriges Tidskrifter utser var för sig två ledamöter i nämnden jämte två suppleanter för dem.

Chefsjustitieombudsmannen och ordföranden i Sveriges Advokatsamfund utser gemensamt sex ledamöter och sex suppleanter för dem. Dessa ledamöter och suppleanter som skall representera allmänheten skall vara aktade medborgare med bred samhällserfarenhet. De får inte stå i beroendeförhållande till tidningsföretag eller pressens organisationer.

Mandattiden vars längd är två år, börjar löpa den 1 juli. Val till nämnden bör förrättas minst två månader före mandatperiods början. Till ledamot eller suppleant i nämnden kan ingen väljas för en sammanlagd tjänstgöringstid om mer än sex år.

Ordföranden och vice ordförandena bör vara jurister med erfarenhet som ordinarie domare. De utses för en mandattid av två år från den 1 juli av Pressens Samarbetsnämnd. Vid nyval skall samråd först ske med ordföranden och vice ordförandena i nämnden. Till ordförande eller vice ordförande i nämnden kan ingen väljas för en sammanlagd tid om mer än åtta år.

Var och en av de fyra organisationer, som utser ledamöter i nämnden, kan vid behov förordna tillfälliga ersättare för dem. Den tjänstgörande ordföranden har motsvarande befogenhet beträffande övriga ledamöter.

§ 7
Nämnden utser sekreterare. Det åligger denne att efter ordförandens anvisningar bereda ärendena, föra protokoll och ombesörja övriga expeditionsgöromål.

§ 8
Nämnden beslutar när, förutom ordföranden eller en vice ordförande, en ledamot eller suppleant, utsedd av var och en av de i 6 § första stycket nämnda organisationerna, samt tre ledamöter eller suppleanter, utsedda enligt 6 § andra stycket är närvarande.

Nämnden kan besluta även när ordföranden eller en vice ordförande och fem ledamöter eller suppleanter är närvarande. Av de fem andra ledamöterna skall tre vara utsedda enligt 6 § första stycket.

Om det är uppenbart att anmälan inte kan föranleda pressetiskt klander, är nämnden beslutsför med ordföranden eller en vice ordförande, en ledamot eller suppleant utsedd enligt 6 § första stycket och en ledamot eller suppleant utsedd enligt 6 § andra stycket, om de är ense.

Nämnden är beslutsför med endast ordförande eller en vice ordförande om det är uppenbart

  1. att ärendet skall avskrivas därför att det kommit in för sent till Allmänhetens Pressombuds­man eller
  2. att en begäran om omprövning skall avvisas eller avslås eller
  3. att ett av anmälaren hänskjutet beslut, som lämnats utan åtgärd av Allmänhetens Pressombudsman, skall avvisas eller avslås.

Om det befinnes lämpligt kan principiellt viktiga ärenden utsättas till avgörande av samtliga ordförande och ledamöter eller suppleanter.

§ 9
Vid behandling i nämnden av ärende som rör viss publicering får ej delta någon som före­träder eller är anställd hos det publicerande företaget.

§ 10
Varje ledamot av nämnden äger vid beslut en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslags­röst.

Enhällighet bör eftersträvas. Ordföranden skall vid delade meningar inom nämnden i fråga om beslut, söka åstadkomma enighet genom att ajournera ärendet. Om skilda meningar föreligger, skall reservation till nämndens beslut avgivas.

Suppleant äger delta i nämndens överläggningar men ej i besluten såvida han ej ersätter ordinarie ledamot.

§ 11
Av nämnden klandrad tidning erlägger expeditionsavgift, som för år 2015 uppgår till följande belopp:

TS-RS-upplaga vardagar
Upp till 10.000 exemplar 13.000 kronor (exkl. moms)
Över 10.000 exemplar 32.000 kronor (exkl. moms)

För av nämnden klandrad Internetpublicering enligt 1 kap. 3 § andra stycket YGL och 1 kap. 4 § första stycket YGL, erläggs en expeditionsavgift som baseras på upplagan för den periodiska skrift som företaget ger ut.

För av nämnden klandrad Internetpublicering enligt 1 kap. 4 § första stycket 1 d) och 1 kap. 5 § YGL erläggs en expeditionsavgift om 13.000 kronor (exkl. moms).

För av nämnden klandrad Internetpublicering enligt § 1c erläggs en expeditionsavgift om 13.000 kronor (exkl. moms).

§ 12
Expeditionsavgiften, som utgör ett bidrag till täckande för kostnaden för PO och PON, inbetalas till TU Service AB.

§ 13
Företag vars tidning eller Internetpublicering har klandrats ska utan dröjsmål publicera ett på nämndens uppdrag utformat uttalande på väl synlig plats och utan anmaning redovisa hos PON att så har skett. Uttalandet ska grundas på nämndens beslut och vara godkänt av den som varit ordförande vid ärendets avgörande.

Av uttalandet ska framgå att beslutet finns tillgängligt i sin helhet på PO:s och PON:s hem­sida.

När Pressens Opinionsnämnd klandrar en publicering enligt § 1c ska klandret som huvud­regel publiceras i samma forum. Om forumet inte medger att hela uttalanden visas, ska en hänvisning göras till mediehusets huvudplattform på nätet, till exempel tidningens hemsida. Om sådan saknas görs publiceringen i tidningen. Saknas en sådan kan klandret publiceras i form av en länk till PO:s och PON:s hemsida.

Om en anmälare inte önskar att ett klandrande uttalande ska publiceras enligt första stycket bör detta respekteras.

§ 14
Nämnden avger årligen rapport om sin verksamhet till de i 6 § nämnda pressorganisa­tionerna, till chefsjustitieombudsmannen och till advokatsamfundets ordförande.

Nämndens ordförande skall regelbundet informera PO om dess verksamhet.

§ 15
Fråga om ändring av grunderna för nämndens sammansättning eller verksamhet kan väckas av nämnden eller av Pressens Samarbetsnämnd och avgöres av Pressens Samarbets­nämnd efter hörande av chefsjustitieombudsmannen och advokatsamfundets ordförande.

 

KOMMENTAR TILL STADGARNA FÖR PON

Till § 3:

Enligt 3 § avgör nämnden huruvida den skall uppta ett anmält ärende till prövning eller ej. Nämnden kan vidare, även efter påbörjad handläggning visa ett ärende ifrån sig.

Om en tryck- eller yttrandefrihetsrättslig prövning i samma ärende inletts eller redan ägt rum, bör dock nämnden särskilt överväga om en pressetisk prövning är erforderlig, och skall därvid noga beakta att pressetiken inte får utgöra ett hinder för tryck- eller yttrandefrihetens utövning.