PO får ungefär 400 anmälningar om året. Det första PO granskar när en anmälan kommit in är om anmälaren är personligen berörd och om publiceringen skett under de senaste 3 månaderna.

Om PO beslutar att utreda saken vidare skickas en kopia på klagomålet till den anmälda tidningen för yttrande. Tidningen skall normalt svara inom två veckor. En kopia på tidningens svar går sedan till anmälaren för kommentar. Varje sådan kommentar tillställs tidningen för kännedom. Ibland kan det bli några omgångar till av korrespondens från både anmälare och tidning.

När korrespondensen är avslutad gör PO sin bedömning. Två alternativ finns:

1. PO anser efter sin analys av ärendet att tidningen avvikit från god publicistisk sed och tillfogat anmälaren en oacceptabel publicitetsskada. Då kan PO inte själv utfärda klander mot tidningen. I stället hänskjuter PO saken för avgörande i Pressens Opinionsnämnd (PON).

2. PO finner att tidningen inte tillfogat anmälaren en oacceptabel publicitetsskada och avskriver därför ärendet. Anmälaren kan överklaga en avskrivning till PON.